Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ diễn ra vào ngày 29-11
Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo chủ trì gặp gỡ báo chí, thông tin về Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số cơ quan liên quan phối hợp tổ chức.

Hội thảo sẽ tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; hệ giá trị văn hóa: dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; hệ giá trị gia đình: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; hệ giá trị con người: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo… Đồng thời, xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng Nhân dân thực hiện trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội thảo cũng xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đến nay, công tác chuẩn bị Hội thảo đã cơ bản hoàn tất. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 90 tham luận của các tác giả với các góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau nhưng về cơ bản thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới… Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông, Hội thảo dự kiến sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung các thành tố nêu trên; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực góp phần triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất