Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị về sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy triển khai một số văn bản của tỉnh như: Quy chế số 20-QC/TU ngày 18-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 1-5-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ; Hội nghị cũng đã thông qua Tờ trình số 50-TTr/TU ngày 26-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe nhiều đại biểu trình bày tham luận về 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần chỉ đạo dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế số 20-QC/TU ngày 18-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình khai thác khoáng sản hàng năm của các doanh nghiệp đã được cấp phép; triển khai các quy định, chế tài nhằm ngăn chặn, xử phạt đảm bảo công khai.

Đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất