Bước khởi đầu quan trọng

Ngày 26-12-2018 Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Hiếm có hội nghị Trung ương họp ngắn chỉ bàn về công tác cán bộ như hội nghị này.

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 205 đồng chí để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 theo thẩm quyền.

Đây là bước khởi đầu quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, sau quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương sẽ quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Là khâu quan trọng bảo đảm công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Là một động lực khuyến khích cán bộ tích cực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là cơ sở để tổ chức đảng tiếp tục thử thách, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, kiểm tra, giám sát phẩm chất, năng lực cán bộ.

Quy hoạch có phải “nhất thành bất biến?” Với phương châm “mở” và “động”, những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện sẽ phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục xem xét trên các lĩnh vực công tác để nhanh chóng phát hiện, kiến nghị giới thiệu bổ sung quy hoạch những cán bộ đủ tiêu chuẩn, xuất sắc. Quá trình này không chỉ là trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu mà còn là trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân – tai, mắt của Đảng. Nơi đâu phát huy dân chủ rộng rãi không chỉ trong nội bộ Đảng, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm trong quá trình thực hiện quy trình quy hoạch, nơi đó ắt chọn được những cán bộ xứng đáng được dân quý, Đảng tin.   

Nhìn lại danh sách 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật trong gần 3 năm qua trong đó có 5 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng đương nhiệm và 3 đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Mới đây nhất là Tất Thành Cang, bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Hầu hết những khuyết điểm họ mắc phải đều xảy ra ở thời điểm trước năm 2016, tức là trước Đại hội XII của Đảng và họ đã được “quy hoạch chặt chẽ, đúng quy định, quy trình và đều đủ tiêu chuẩn”. Vì sao vậy? Phải chăng quy hoạch của chúng ta đã có những sai sót, những lỗ hổng để tuy đúng quy trình, quy định nhưng đã không đúng người? Phải chăng đánh giá cán bộ yếu kém nên những cán bộ tuy có nhiều khuyết điểm nghiêm trọng nhưng vẫn không được nhìn nhận đúng mức và đánh giá sát thực và do đó vẫn được đưa vào quy hoạch?

Kết quả quy hoạch lần này mới chỉ là bước đầu chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Sẽ còn tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để lựa chọn được những cán bộ đủ trình độ, năng lực, liêm khiết, vì nước, vì dân. Đây sẽ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đất nước nhanh, tiến mạnh trên con đường ấm no, hạnh phúc.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất