Niềm tin

Mùa xuân mới đang về. Đón xuân sang cả nước náo nức chào mừng 88 mùa xuân của Đảng (3-2-1930 – 3-2018). Xuân của đất trời, xuân của lòng người hòa nhập trong niềm tin của Nhân dân vào Đảng được khơi dậy, củng cố.  

Mùa xuân 1930 Đảng ta ra đời, bằng lý tưởng cao đẹp giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân, thu hút toàn dân gửi trọn niềm tin theo Đảng. Không tin sao được, khi không chỉ bằng cương lĩnh, đường lối mà bằng hy sinh không tiếc máu xương của những người cộng sản kiên trung, bất khuất thực hiện lý tưởng của Đảng? Không tin sao được khi mới 15 tuổi với khoảng 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân cả nước nhất tề đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc? Không tin sao được khi các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, dù chúng mạnh đến đâu do Đảng lãnh đạo đều giành thắng lợi? Không tin sao được khi những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong những năm qua đều giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng?  

Tuy nhiên, vì sao những năm gần đây, niềm tin của Nhân dân vào Đảng ít nhiều giảm sút? Không khó nhận thấy chủ yếu do trong Đảng xuất hiện một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân. 

Là đảng cầm quyền chân chính, nhận rõ đây là nguyên nhân suy giảm niềm tin của Nhân dân, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ, Đảng ta quyết liệt tạo đột phá trong xây dựng Đảng, bước ngoặt chống “giặc nội xâm”. Đồng thời khắc phục trì trệ, sáng tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Sau nhiều năm, lần đầu tiên chúng ta đã đạt và vượt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng thu nhiều kết quả mới, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại tăng cường, mở rộng, nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.  

Mừng Đảng 88 mùa xuân chúng ta có thể khẳng định xuân này hơn hẳn những xuân qua bằng những thành tựu nổi bật, toàn diện tạo thế và lực để đất nước tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức ngặt nghèo bước sang trang mới. Xung lực mới thôi thúc chúng ta vươn lên với niềm tin vào Đảng vững tay chèo lái vượt thác ghềnh tới bến vinh quang. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất