Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối Các cơ quan TP. Hà Nội


Đảng ủy Khối Các cơ quan TP. Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: TL

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
   

Đảng ủy Khối đã ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐUK ngày 28-1-2016, Kế hoạch số 18-KH/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan TP. Hà Nội giai đoạn 2015-2020” và Đề án số 03-ĐA/ĐUK ngày 16-3-2017 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối Các cơ quan thành phố” để thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy thành lập tổ công tác phụ trách các TCCSĐ; phân công mỗi đồng chí chuyên viên phụ trách các TCCSĐ bố trí thời gian dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ được phân công theo dõi ít nhất 2 buổi/tháng; các đồng chí ủy viên ban thường vụ dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ được phân công theo dõi ít nhất 1 buổi/tháng. Từ 2016 đến nay, các thành viên tổ công tác cấp ủy đã sắp xếp, bố trí thời gian tham dự được hơn 100 kỳ họp cấp ủy và gần 400 kỳ sinh hoạt chi bộ. Thông qua hoạt động của tổ công tác cấp ủy, cán bộ, chuyên viên phụ trách, theo dõi cơ sở đã duy trì tốt việc nắm bắt tình hình sinh hoạt chi bộ cũng như hoạt động ở cơ sở, kịp thời thông tin, truyền đạt và phản ánh tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối. Định kỳ hằng tháng, các đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách và chuyên viên theo dõi TCCSĐ của 3 cụm đã họp để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đảng ủy chỉ đạo thành lập Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và chỉ đạo Ban biên tập phối hợp với cấp ủy các cơ quan báo, đài thành phố và cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc cung cấp tin, bài phản ánh các hoạt động của các TCCSĐ, các đoàn thể trực thuộc. Nhiều tin, bài tuyên truyền về các đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện Nghị quyết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng được Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm. Trong 4 năm qua, Đảng ủy đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên các TCCSĐ và cán bộ làm công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, văn phòng cấp ủy với 3.648 lượt học viên; tập huấn cho 697 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn tập trung phổ biến về nghiệp vụ công tác đảng, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Báo cáo viên là đồng chí bí thư, trưởng các ban đảng của Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt, trao đổi nội dung các chuyên đề, giải đáp các ý kiến, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

 
Năm 2018, Đảng ủy Khối Các cơ quan TP. Hà Nội tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp đảng bộ khối, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Ảnh: TL

Việc triển khai thực hiện tại các TCCSĐ trực thuộc

Sau khi Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 28-1-2016 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan TP. Hà Nội giai đoạn 2015-2020” được ban hành, 100% cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã triển khai phổ biến, quán triệt nội dung nghị quyết và xây dựng nghị quyết hoặc kế hoạch triển khai thực hiện. Nhiều chi bộ đã lựa chọn, tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các TCCSĐ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Khối. Chỉ đạo các chi ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, coi trọng việc tự kiếm tra, giám sát của chi bộ, chi ủy và của đảng viên, bảo đảm các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt chi bộ và phân công đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt cùng chi bộ. Đồng thời, chọn chi bộ làm điểm để rút kinh nghiệm để triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại một số TCCSĐ và dự sinh hoạt của tổ công tác phụ trách TCCSĐ cho thấy, các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc duy trì sinh hoạt chi bộ: việc sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối thời gian tới cần làm tốt một số nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với việc triển khai 3 chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Khối. Trong đó trọng tâm là việc triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy và Đảng ủy Khối, Đề án số 03 của Đảng ủy Khối bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và toàn thể đảng viên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, bổ sung vào tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá phân loại TCCSĐ và đảng viên hằng năm; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với chi ủy viên và bí thư chi bộ.

Bốn là, tổ công tác theo dõi các TCCSĐ tăng cường thực hiện việc giám sát thường xuyên, chủ động liên hệ với các TCCSĐ được phân công để bố trí thời gian dự sinh hoạt chi bộ với TCCSĐ, nắm bắt kịp thời tình hình triển khai thực hiện nghị quyết ở các TCCSĐ được phân công theo dõi. Cấp ủy cơ sở tiếp tục chỉ đạo chi bộ tập trung chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ.

Năm là, cấp ủy cơ sở chỉ đạo duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện đúng quy trình, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Lựa chọn những chi bộ điển hình thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK để nhân rộng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, kế hoạch đơn vị đã đề ra.

Sáu là, tiếp tục phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia góp ý kiến vào công việc chung. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ Khối cũng cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất