Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Sen Thượng (Mường Nhé, Điện Biên)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới.

Giải pháp và kết quả

Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng Đảng, Huyện ủy Mường Nhé đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn được đổi mới theo hướng nâng cao trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị để tìm ra cách làm thiết thực, hiệu quả. Hằng năm, cấp ủy đã khảo sát, đánh giá về nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, từ đó yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm thực hiện, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tích cực chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ TCCSĐ phù hợp với điều kiện của địa phương, ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể hằng tháng, quý về kết nạp đảng viên, xóa bản chưa có đảng viên, chưa có chị bộ hoặc chi bộ sinh hoạt ghép. Từ năm 2016, Đảng ủy xã Sen Thượng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ hoàn thành sớm mục tiêu Nghị quyết số 22 (Trung ương 6 khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bô, đảng viên”. Theo đó, 100% bản, trường học đã kết nạp đảng viên, thành lập được chi bộ, không còn chi bộ bản sinh hoạt ghép. Để khắc phục tình trạng mỗi chỉ bộ thực hiện một loại sổ ghi nghị quyết, sổ theo dõi, quản lý đảng viên..., toàn Đảng bộ xã đã thống nhất đồng bộ mẫu sổ nghị quyết cấp ủy, chi bộ, hệ thống mẫu biểu quản lý, theo dõi đảng viên, sổ tay đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã thực hiện phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt xã và các đoàn thể xã hằng tháng dự sinh hoạt trực tiếp ở chi bộ. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất, kiến nghị của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, đồng thời hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần chỉ thi 10.

Trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm, các cấp ủy cơ sở có đánh giá, đề ra nhiệm vụ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 và các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, cụ thể hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện uỷ. Năm 2016, 2017 các chi bộ trực thuộc xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, nhất là tỉnh giảm cán bộ, cán bộ bán chuyên trách, cấp xã, bản”. Trong đó có nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng bản với nhiệm kỳ đại hội chi bộ, thực hiện chủ trương người đứng đầu chi bộ kiêm trưởng bản, hiện nay toàn xã đã có 3/7 chi bộ có bí thư kiêm trưởng bản.

Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban định kỳ giữa thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể liên quan với các cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng bản mỗi quý 1 lần để trao đổi, phản ánh, nắm tình hình và giải quyết khó khăn, vướng mắc. Hằng năm, cấp ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện vai trò lãnh đạo của chi bộ, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng bản về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên là người hoạt động không chuyên trách, hội viên, dự bị động viên, dân quân ở địa bàn ít đảng viên... Đảng bộ xã chỉ đạo chi bộ cơ sở thí điểm thực hiện việc đánh giá, phân loại đảng viên thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Sen Thượng từng bước được nâng lên. Hầu hết các cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên đều xác định được tính chất, ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt đều hằng tháng đạt 97%. Nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ bản. Hầu hết chi bộ trong xã đã xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa bí thư chi bộ với chi ủy viên, với trưởng bản. Các chủ trương quan trọng của xã đều được bàn bạc, thảo luận và quyết định tập thể. Nhiều vấn đề quan trọng khi được tập thể chi bộ bàn bạc, thống nhất về nhận thức và phương hướng hành động đã được thực hiện, giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn chế. Việc lựa chọn, chuẩn bị nội dung ở một số chi bộ, trường, bản chưa sát thực tế, cụ thể, thiết thực, thiếu chủ động, nhạy bén với những vấn đề thực tiễn đặt ra. Sinh hoạt học tập chưa thiết thực, hiệu quả thấp, có chi bộ chưa nghiêm túc, cán bộ đảng viên chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, lúng túng trong giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ( nhất là cán bộ đoàn thể được về sinh hoạt cùng chi bộ). Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa đi vào chiều sâu, nhất là đảng viên ở bản. Công tác kết nạp đảng viên trong đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở bản, dân quân, dự bị động viên và quần chúng nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc của chi bộ chưa đầy đủ, chưa cụ thể, chưa sát với đặc điểm tình hình của bản, nhận thức của đảng viên là người dân tộc còn hạn chế; cấp ủy cơ sở thiếu kiểm tra, hướng dẫn...

Kinh nghiệm

Cấp ủy và đảng viên phải nhận thức rõ, đúng tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình cụ thể, chi bộ xác định nội dung sinh hoạt cho phù hợp với thực tế địa phương.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là vai trò của đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Phân công cụ thể cho từng đồng chí chi ủy viên, đối với sinh hoạt định kỳ có ra nghị quyết, chuẩn bị kỹ dự thảo nghị quyết. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí cởi mở, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ.

Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với năng lực, sở trường. Chi bộ cần theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, quan điểm lập trường, ý thức chấp hành nghị quyết, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; kiểm tra chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm, phong cách lề lối làm việc, phẩm chất đạo đức của từng đảng viên.

Nâng cao chất lượng đảng viên và quan tâm công tác kết nạp đảng viên nhất là địa bàn bản ít đảng viên, bản giáp với đường biên giới, luôn coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, lựa chọn những quần chúng ưu tú để giới thiệu vào Đảng.

Thường xuyên kiện toàn mô hình tổ chức đảng, chi bộ cho phù hợp; kiện toàn chi ủy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đồng chí bí thư chi bộ phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, có kinh nghiệm nhất định về công tác xây dựng đảng, được quần chúng và đảng viên tín nhiệm.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm theo dõi, hướng dẫn. Đồng chí cán bộ cấp trên được phân công về sinh hoạt chi bộ phải hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, biểu dương những chi bộ, đảng viên tốt, chấn chỉnh những chi bộ ttr chức sinh hoạt chi bộ còn hình thức, không sinh hoạt chi bộ định kỳ. Với những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X), Đảng bộ xã Sen Thượng được Huyện ủy Mường Nhé tặng Giấy khen.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất