Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Nhị Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, nhằm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Chương trình với mục tiêu chung là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Trong Chương trình này, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thực hiện Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Do đó, nhằm thực hiện mục tiêu cụ thể của Dự án là biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị này.

Tại Hội nghị, các phóng viên đã được giới thiệu 2 chuyên đề gồm: Một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, trình bày chuyên đề về một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021-2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu về chính sách giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, thông tin là một trong các dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều. Tuy nhiên, người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo về thông tin. Chính vì vậy, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ viễn thông tại những nơi này là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Nhà nước đã ban hành một số chính sách giảm nghèo về thông tin như: Cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông công ích, hỗ trợ báo chí cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ tiếp cận thông tin thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Bên cạnh đó, giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hai lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%; tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%; độ tuổi tiểu học là trên 97%.... Ngoài ra, phải tăng cường công tác y tế để cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại; 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất