Học tập phong cách Hồ Chí Minh với giảng viên trẻ ở Trường Đại học Chính trị

Thực hiện Nghị quyết 29 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo với phương châm “thực học, thực nghiệp” và để hoàn thành sứ mệnh của Trường Đại học Chính trị là đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế… đòi hỏi phải “chuẩn hóa” và làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của nhà giáo, trong đó có đội ngũ giảng viên trẻ. Theo đó, ngoài yêu cầu về kiến thức chuyên sâu đội ngũ giảng viên trẻ còn phải có phẩm chất, uy tín, phương pháp, tác phong công tác tốt. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập...

Tuổi trẻ Tuyên Hóa học và làm theo gương Bác

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình), triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thu được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Tuyên Hoá đề ra. Trong đó, không thể không nhắc đến những đóng góp của thế hệ trẻ Tuyên Hoá.

Chi bộ Bệnh viện đa khoa Lương Tài học và làm theo Bác

Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài (Bắc Ninh) hiện có 125 cán bộ, công nhân viên. Chi bộ bệnh viện có 32 đảng viên. Những năm trước đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ còn hạn chế; thái độ ứng xử và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên với bệnh nhân có lúc còn thiếu nhiệt tình, chưa thân thiện, chất lượng khám chữa bệnh chưa cao…

Học và làm theo Bác ở xã Hiền Giang

Trong những năm qua, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, việc học và làm theo Bác đã có tác động tích cực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiền Giang. Đây là tiền đề quan trọng để Hiền Giang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hiệu ứng lan tỏa từ học và làm theo Bác ở Long An

Từ các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những mô hình hay, việc làm tốt, 20 tập thể, 49 cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp trong vườn hoa của Bác, đã được biểu dương, khen thưởng trong dịp Long An tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Mới nhất

Xem nhiều nhất