Phú Yên nhân rộng những mô hình mới trong học và làm theo Bác

Tuyên truyền sâu rộng

Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Cấp tỉnh và cấp huyện thường xuyên mời các giáo sư, tiến sĩ chuyên giảng dạy, nghiên cứu về Hồ Chí Minh về truyền đạt, quán triệt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Sau đó từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện. 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký nội dung làm theo hằng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.


Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  khóa XI về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Phú Yên.

Các chi, đảng bộ duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Các cơ quan, đơn vị gắn nội dung học tập và làm theo gương Bác với việc đánh giá và triển khai công việc chuyên môn như: thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 3-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; thực hiện tốt phương châm “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật” và phương châm 5 biết “Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn”.

Trong năm 2017 - năm kỷ cương hành chính của tỉnh Phú Yên đã tạo ra được sự chuyển biến đáng kể trong việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và nâng cao ý thức trách nhiêm của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh lựa chọn những nội dung, vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm liên quan tới phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để tập trung khắc phục, sửa chữa. Đồng thời gắn với thực hiện các quy định, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII).

Mô hình hay, cách làm mới

Ngay từ khâu tuyên truyền, nhiều địa phương đã có cách mới, phát huy hiệu quả như: Huyện ủy Tây Hòa tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Công an làm theo lời Bác, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Hòa, Thị ủy Sông Cầu chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình mở chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát hàng ngày cho nhân dân nghe…

Từ chủ trương đi vào cuộc sống, ở các địa phương, cơ quan, đơn vị sôi nổi không khí thi đua với các mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình “Tổ chức chào cờ Tổ quốc và học tập dưới cờ vào sáng thứ hai hằng tuần” được các cơ quan, đơn vị duy trì đều đặn. Mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Ở từng địa phương, đơn vị có những mô hình tiêu biểu được tuyên truyền nhân rộng và trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên như: Huyện Sơn Hòa với mô hình “Kết nghĩa chi hội người kinh với chi hội người dân tộc thiểu số”; thị xã Sông Cầu với mô hình “Phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh ngày cuối tuần”; huyện Tây Hòa với mô hình “Hộp tiền tiết kiệm giúp trẻ em đến trường”; mô hình “Vận động nhân dân tự xây dựng khu sinh hoạt văn hóa, thể thao” ở huyện Đông Hòa; huyện Phú Hòa với “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; Công an tỉnh với mô hình “Ghi sổ vàng lập công”, “Tiết kiệm theo gương Bác”…

Việc đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong trường phổ thông và Trường Chính trị cũng được tỉnh đôn đốc, triển khai, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12. Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình đào tạo lý luận chính trị hệ trung cấp, sơ cấp, chương trình cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các hội viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Phú Yên vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch làm theo còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ từng ngành, đơn vị; quá trình triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa có nhiều cách làm mới, có tính đột phá; một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu chưa nêu cao trách nhiệm nêu gương…

Để việc học, làm theo Bác đi vào thực chất, hiệu quả, thời gian tới Phú Yên cần làm tốt một số nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên về học và làm theo Bác. Tập trung chấn chỉnh phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, đồng thời tập trung công tác cải cách hành chính. Chú trọng công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, góp phần nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất