Từ thực tiễn tại Đảng bộ TP. Hà Nội (kỳ 1)

Từ Bá Vinh, Cao Thị Phương Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo Người, khi đã có đường lối cách mạng đúng đắn thì công tác cán bộ là khâu quyết định. Bác nói: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", bởi “Cán bộ là “những người đem đường lối, chính sách của Ðảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Ðảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng”... Do đó, "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém".

 

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, là “then chốt của then chốt” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng đã dành nhiều công sức, tâm huyết để xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp; qua đó, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; đội ngũ cán bộ trong thời kỳ hiện nay phải có “bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”.

Nhiều lần tại các hội nghị và các buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh quan điểm, công tác cán bộ thực sự là “then chốt” của "then chốt". Theo đó, cán bộ và công tác cán bộ không những là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta.

Trọng tâm công tác cán bộ của Thủ đô

Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Với dân số khoảng 10 triệu người, gồm 30 đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn, Đảng bộ TP. Hà Nội cũng là đảng bộ lớn nhất cả nước, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, với 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, hơn 2.300 tổ chức cơ sở đảng, hơn 46 vạn đảng viên. Vị thế, vai trò, tầm cao và trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội đối với cả nước, đòi hỏi Đảng bộ TP. Hà Nội phải tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện, nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, cán bộ, chọn đây là một trong những khâu trọng tâm, nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

 

Thành ủy Hà Nội đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của Trung ương trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đi sâu vào việc cụ thể hóa những việc mới, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm, những điều còn tồn tại, hạn chế. Bước đầu đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy đã ban hành và triển khai các chương trình, nghị quyết, đề án nhằm cụ thể hóa, sớm hiện thức hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, tập trung vào đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp để cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của Thủ đô.

Đặc biệt, Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” được coi là Chương trình “xương  sống” trong 10 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Thủ đô thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; được chuẩn hóa về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách và nét đẹp văn hóa ứng xử của công dân Thủ đô.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu được đề ra tại Chương trình số 01, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ và đó cũng là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu của Nghị quyết nêu được những vấn đề đúng và trúng với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra, cũng như được Trung ương quan tâm và Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng.

Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; trên cơ sở đó nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sự hài lòng của người dân được xem vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp mà các cấp ủy của Đảng bộ thành phố đang tập trung thực hiện để cụ thể hóa Chương trình số 01.

Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cán bộ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố Hà Nội tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố và giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng. Ðổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, công tác tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, quản lý báo chí, xuất bản và dự báo, đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị trên nhiều phương diện, nhất là trên không gian mạng.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, nhất là người đứng đầu, gắn bó mật thiết với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ... Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô. Kịp thời biểu dương những tấm gương về đạo đức, lối sống cũng như đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống. Thường xuyên lắng nghe, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ; tập trung sửa đổi, hoàn thiện quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, không để lọt những người cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ, đồng thời không để sót những người có đức, có tài. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nhất là ở cơ sở.

 

Thứ tư, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đồng thời, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chống chạy chức, chạy quyền; không để lọt vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, nhưng cũng không để sót những cán bộ thực sự có đức, có tài. Xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước và tiến hành xử lý kỷ luật đối với cán bộ vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Thứ sáu, mở rộng công khai, dân chủ, để phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị trong xây dựng và thực hiện nghiêm việc quy hoạch đội ngũ cán bộ. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ phải được xem trọng, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn một cách bài bản, khoa học, chiến lược, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong xây dựng quy hoạch, cần xác định rõ hơn tiêu chuẩn cho từng chức danh quy hoạch, tránh đề ra tiêu chuẩn chung chung; cần xác định rõ nguồn cán bộ giới thiệu quy hoạch, đồng thời lộ trình phát triển của cán bộ trong quy hoạch phải có tính khả thi, có triển vọng phát triển, tránh tình trạng quy hoạch “treo”. Sau khi đã quy hoạch, cần công khai quy hoạch và xây dựng kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí vào các vị trí công tác khác nhau để thử thách, rèn luyện, nâng tầm cán bộ.

Thứ bảy, thực hiện phân cấp mạnh hơn và rõ hơn trong công tác chính sách cán bộ. Trong quy định chính sách cán bộ, ngoài các phần quy định chung bắt buộc, cần có các điểm “mở” để cấp ủy các cấp có thẩm quyền xem xét vận dụng đối với các trường hợp, đối tượng cụ thể. Việc bố trí cán bộ (điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho nghỉ việc...) luôn phải gắn liền với việc thực hiện tốt chính sách cán bộ.

Thứ tám, nghiên cứu xây dựng chương trình và lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên sâu ở trong và ngoài nước, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, thành phố thông minh. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhà khoa học, trí thức trẻ và chế độ đãi ngộ với cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, trung thành, sáng tạo, gương mẫu. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nắm bắt kịp thời vấn đề chính trị hiện nay.

 

(Còn nữa...)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất