Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân ở học viên Trường Sĩ quan Chính trị
Học viên Trường Sỹ quan Chính trị.

Học viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025: “Đảng bộ Quân đội phải thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quân đội phải thật sự trong sạch trong nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân”, ngày 28-12-2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Từ quán triệt sâu sắc mục tiêu, ý nghĩa, vai trò, tác dụng của Nghị quyết số 847-NQ/QUTW và xuất phát từ vai trò, vị trí, yêu cầu nhiệm vụ của Trường Sĩ quan Chính trị, cấp uỷ, tổ chức đảng Nhà trường đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, bước đầu đạt những kết quả tích cực.

Học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị là một bộ phận của thanh niên Quân đội được đào tạo trở thành sĩ quan chính trị cấp phân đội, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Họ là lớp người kế cận sự nghiệp xây dựng, phát triển Quân đội hiện nay. Đối với học viên ở Nhà trường, cùng với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cũng phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ học viên có trình độ nhận thức ngày càng cao, nhạy bén với cái mới, giàu tiềm năng phát triển, cống hiến. Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội và sự chống phá của các thế lực thù địch, nên họ cũng rất dễ dao động, thiếu tự giác, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu; sống thực dụng, băn khoăn, dao động trước những khó khăn; vi phạm pháp luật, kỷ luật, quy định về những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân,... 

Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh yêu cầu nâng cao trình độ kiến thức chuyên ngành thì việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên có ý nghĩa rất quan trọng, giúp họ xứng đáng là thế hệ trẻ tiếp nối sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Quân đội. Theo đó, để góp phần phòng, chống chủ nghĩa cá nhân ở học viên Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 847-NQ/TW của Quân ủy Trung ương, cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp cơ bản sau đây:

Một là, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/TW của Quân ủy Trung ương. Theo đó, việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhân cần được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng; được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và có sự phân công, gắn trách nhiệm đối với các thành viên trong tổ chức thực hiện.  

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho các học viên thực sự giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cách mạng; luôn thấm sâu trong nhận thức rằng: giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước, vừa là nhu cầu khẳng định bản thân cũng như giá trị của “Bộ đội Cụ Hồ” trong xã hội hiện nay. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với nắm bắt tư tưởng, kịp thời phát hiện, giải quyết từ gốc những vấn đề nảy sinh, đặc biệt là tư tưởng bất mãn, dao động, v.v. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”,… tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, khát vọng cống hiến, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, “vượt qua chính mình” trước những “cám dỗ” về vật chất, địa vị và sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch.

Ba là, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, trong đó chú trọng xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam; phát huy dân chủ rộng rãi trên các mặt công tác, tạo môi trường thuận lợi; đẩy mạnh xây dựng và phát huy hiệu quả các mối quan hệ xã hội ở Nhà trường; thường xuyên củng cố, kiện toàn các thiết chế văn hóa để tuyên truyền, giáo dục phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong các học viên.

Bốn là, phát huy tinh thần tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong các học viên, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện phòng, chống chủ nghĩa cá nhân; nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện phòng, chống chủ nghĩa cá nhân; chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân; cần khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất