Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đối với đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch và phần tử chống đối, cơ hội; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội; giữ vững sự đoàn kết thống nhất và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm cho Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, với Nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Điều này được biểu hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như:

Thứ nhất, từ khi ra đời đến nay, đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội nhân dân Việt Nam luôn làm tốt vai trò nòng cốt, tiên phong trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chỉ thị và nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Thông qua thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị, bằng những phương pháp hết sức linh hoạt đội ngũ cán bộ tuyên huấn đã trực tiếp trang bị, bồi dưỡng nền tảng tư tưởng của Đảng cho mọi đối tượng; trực tiếp trang bị tri thức Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; tuyên truyền sâu rộng những giá trị văn hóa truyền thống, bài học kinh nghiệm lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc… trực tiếp góp phần xây dựng, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bồi dưỡng niềm tin cộng sản chủ nghĩa, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng năng lực nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, thông qua quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã thường xuyên tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Quân đội về hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xác định nội dung, hình thức, biện pháp và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cho các cá nhân trong cơ quan, đơn vị tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội chính là lực lượng trực tiếp, nòng cốt trong tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo 35 của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội. Với vai trò này, cán bộ tuyên huấn là người trực tiếp tham mưu, giúp Ban chỉ đạo 35 các cấp trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra, khảo sát; tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo, Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, thành viên Ban chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Thứ tư, thông qua công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, công tác thi đua, khen thưởng và công tác văn hóa quần chúng, đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tích cực tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc đến từng cán bộ, chiến sĩ. Qua các hoạt động đó, thiết thực góp phần khơi dậy và nhân lên ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng, xây dựng ý chí quyết tâm, niềm tin cộng sản, tin vào Đảng, tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước - Yếu tố tinh thần, sức mạnh nội sinh giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ, giúp họ hoàn thành tốt chức trách được giao, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng thời, tạo nên lớp “màng lọc” vững chắc để chống lại sự tấn công từ những luận điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh những kết quả đã được, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số tổ chức, lực lượng Quân đội cũng còn những hạn chế, bất cập. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội có lúc, có nơi, có đồng chí chưa đáp ứng trình độ, năng lực và mục tiêu, yêu cầu trong công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng các trang mạng xã hội để đẩy mạnh chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường và thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên giữ các cương vị cao, trọng trách lớn của đất nước và Quân đội… đã và đang tác động tiêu cực đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội và chính bản thân đội ngũ cán bộ này; đặt ra nhu cầu cấp thiết cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chức nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản là:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp đối với phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương và giải pháp chỉ đạo, tiến hành đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 và Kế hoạch số 53-KH/TW ngày 25-3-2019 Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đặc biệt, cần nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt để mọi cán bộ đảm nhiệm công tác tuyên huấn trong cơ quan, đơn vị nắm chắc, hiểu rõ vinh dự, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác tuyên huấn các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện giải pháp này trực tiếp tác động đến chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Quân đội. Việc sử dụng, cất nhắc cán bộ “phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái”[1]. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp cần thường xuyên nắm, đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan tuyên huấn và đội ngũ cán bộ tuyên huấn để kịp thời thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn gắn với xây dựng đội ngũ cấp ủy viên Ban chỉ đạo 35, Lực lượng 47 khi có biến động. Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tuyên huấn cần lựa chọn những đồng chí có phẩm chất, năng lực công tác tương xứng, nhất là về trình độ tri thức khoa học xã hội nhân văn, năng lực ngoại ngữ, năng lực khai thác, sử dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn, nội dung chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Ba là, đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trước những diễn biến mau lẹ của tình hình thế giới, trong nước hiện nay, việc đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của công tác tuyên huấn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là rất quan trọng. Theo đó, về nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính kịp thời, trực tiếp, trực diện và có sức thuyết phục cao; cần chủ động vận dụng các hình thức tuyên tuyền đa dạng, sáng tạo để định hướng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch một cách hiệu quả.

Bốn là, tiến hành tốt công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và tác phong công tác của đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong cơ quan, đơn vị. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng lý luận của Đảng trong Quân đội, đòi hỏi người cán bộ tuyên huấn phải là những cán bộ tiêu biểu toàn diện “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ, đảng viên phải là người vừa có tài, vừa có đức, không chỉ là những người có trí, có dũng, có nhân mà còn phải là người biết cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…”[2]. Do vậy, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần phải thường xuyên bồi dưỡng cho họ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có trình độ năng lực cao cụ thể là: bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn có trình độ, ý thức, trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đó, chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; bồi dưỡng trình độ chuyên môn sâu, đặc biệt là hiểu biết sâu rộng và có trình độ cao về khoa học chính trị (trình độ lý luận chính trị), khoa học xã hội và nhân văn quân sự và công nghệ thông tin; bồi dưỡng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, đề cao tính Đảng, tính khoa học trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với công tác bồi dưỡng của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, cần phát huy tính tự giác, tích cực chủ động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn trong tự học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, nhất là kỹ năng, kinh nghiệm phê duyệt tin bài, bình luận, chia sẻ thông tin, tạo hiệu ứng tương tác đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Năm là, bảo đảm tốt hơn nữa về cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ đấu tranh cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn quân đội. Cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là về hạ tầng công nghệ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn để họ đủ sức tham gia cuộc đấu tranh này. Cơ chế, chính sách cùng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật là những điều kiện bảo đảm cần thiết và rất quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Để đủ sức đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhất thiết phải tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là về hạ tầng công nghệ, như: hệ thống giám sát an toàn thông tin; phần mềm phát hiện, phòng, chống mã độc, thông tin xấu độc… Đồng thời chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn là một yêu cầu khách quan, một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp cần hết sức lưu tâm.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết; là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ, đảng viên. Để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên huấn trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong tham gia có hiệu quả công tác này, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác cán bộ, công tác tổ chức, công tác chính sách và phát huy nỗ lực chủ quan của mỗi cán bộ đảm nhiệm công tác tuyên huấn trong tự bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác nhằm ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng điều kiện lịch sử cụ thể.

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hà Nội, ngày 22-10-2018.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.3, tr.620.

3. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.91.

4. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.I, tr.105.

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309.

6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.321.

7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,  t.8, tr.201.


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.321.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,  t.8, tr.201.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất