Lãnh đạo đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017)
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, đạt được những thành tựu quan trọng. Hội Cựu chiến binh các cấp đã không ngừng phấn đấu, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, nhất là ở cơ sở.

Với những thành tích đã đạt được, Hội Cựu chiến binh Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao, xứng đáng với 8 chữ vàng "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" được Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh Việt Nam vẫn còn có những hạn chế. Kết quả hoạt động của Hội chưa đồng đều; một số cấp hội chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; một số cựu chiến binh thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không giữ vững bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới. Trong lãnh đạo công tác hội, còn một số cấp uỷ đảng chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng về cựu chiến binh và công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm 2012 là năm tiến hành đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hội viên cựu chiến binh nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", phát huy tiềm năng các thế hệ cựu chiến binh và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Để lãnh đạo đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1- Lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp, chuẩn bị tốt nội dung đại hội: Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của Hội và hội viên cựu chiến binh, nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng các cấp; bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của Hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong quá trình chỉ đạo đại hội, các cấp uỷ đảng cần kết hợp chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành các cấp Hội Cựu chiến binh khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng năng lực lãnh đạo công tác Hội trong tình hình mới; đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3- Chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp chu đáo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ. Thời gian đại hội các cấp từ cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố tiến hành từ quý I đến quý IV năm 2012. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn quốc lần thứ V tổ chức vào tháng 12-2012. Các địa phương tổ chức đại hội điểm vào quý IV năm 2011 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền trước và sau đại hội; chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể có liên quan bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh tiến hành đại hội đạt kết quả tốt.

5- Giao Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

                                                                                                           T/M BAN BÍ THƯ
                                                                                                            Trương Tấn Sang
                                                                                                                   
(đã ký)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất