Thông báo về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài năm 2024 theo Kết luận 39

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾT LUẬN 39

*

 Số 36 -CV/BCĐ

V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạnở nước ngoài năm 2024 theo Kết luận 39

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

 

       nh gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng,

                        đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tuyển chọn và lập danh sách cán bộ đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài năm 2024. Thông tin cụ thể như sau:

I. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

1. Đối tượng

 - Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;

- Cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương;

- Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương;

- Cán bộ lãnh đạo cấp sở và tương đương trở lên ở các địa phương.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Có đủ năng lực học trực tiếp bằng tiếng Anh: cán bộ cần thông thạo 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên);

- Cán bộ tham gia đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 32 của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bời dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

II. Các đoàn bồi dưỡng

1. Số lượng: 02 đoàn, mỗi đoàn tối đa 15 cán bộ.

2. Thời gian bồi dưỡng ở nước ngoài: 03 tháng, học trực tiếp bằng tiếng Anh.

3. Chủ đề bồi dưỡng, thời gian thực hiện như sau:

- Đoàn 1: Chủ đề “Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý”. Thời gian: Quý III, Quý IV/2024.

- Đoàn 2: Chủ đề “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách và đánh giá chính sách”. Thời gian: Quý III, Quý IV/2024.

Sau khi Lãnh đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 duyệt danh sách đủ điều kiện dự tuyển khóa bồi dưỡng trung hạn, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phối hợp với cơ sở đào tạo nước ngoài thực hiện tuyển chọn cán bộ bằng hình thức phỏng vấn qua mạng internet. Các giáo sư nước ngoài phỏng vấn và lựa chọn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia khóa bồi dưỡng (dự kiến trong tháng 6/2024 hoặc tháng 7/2024).

III. Chỉ tiêu và Hồ sơ đăng ký tham gia

1. Chỉ tiêu

- Không giới hạn chỉ tiêu đăng ký cho tất cả các cơ quan.

- Mỗi cán bộ chỉ được đăng ký dự tuyển 01 đoàn.

- Không cử cán bộ đã tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn theo Đề án 165 trước đây và các khóa bồi dưỡng trung hạn khác do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

 2. Hồ sơ đăng ký tham gia

 (1) Công văn cử cán bộ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng (kèm lý lịch trích ngang theo mẫu);

(2) 01 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (có dán ảnh);

(3) Đơn đăng ký (Application Form, đánh máy bằng tiếng Anh, dán ảnh 3x4 vào góc trên bên trái);

(4) Đề xuất nghiên cứu (Research Plan, đánh máy bằng tiếng Anh từ 3 đến 5 trang);

Đề xuất nghiên cứu (Research Plan) gắn với chức trách, nhiệm vụ công tác, gồm các mục cơ bản: tên đề tài; mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng, phạm vi nghiên cứu; bố cục nội dung; kết quả ứng dụng; đề xuất, kiến nghị. Cán bộ phải hoàn thành đề xuất nghiên cứu trong thời gian học, cơ sở đào tạo đánh giá đạt yêu cầu.

(5) Chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực (bản photo TOEFL, IELTS nếu có).

Các mẫu Đơn đăng ký và Đề xuất nghiên cứu được đăng trên mục Văn kiện - Tư liệu, trang web của Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (https://www.xaydungdang.org.vn/van-kien-tu-lieu).

Hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 30/4/2024 theo dấu bưu điện. 

* Cán bộ gửi bản mềm vào email dungbk.ccop@gmail.com[1](01 file scan tất cả các trang của Application Form, Research Plan, TOEFL, IELTS).

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu: BCĐ; Cục ĐTBDCB (02 bản).

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TW

kiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký)

 

 

Hoàng Đăng Quang

 

[1] Đồng chí Bùi Kim Dung, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương,

SĐT: 0912521136.

Mẫu Đơn đăng ký và Đề xuất nghiên cứu.doc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất