Về việc đăng ký tham gia 2 khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản năm 2024

 

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

CỤC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

*

Số  55-TB/CĐTBDCB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Hà Nội, ngày 19  tháng 3 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia 02 khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản

năm 2024

Kính gửi:

- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TW

- Ban Tổ chức các tỉnh, thành uỷ (cơ quan có tên)

 

Thực hiện Biên bản thoả thuận giữa Ban Tổ chức Trung ương và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông báo về việc tổ chức 02 khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương, cụ thể như sau:   

1. Đoàn lãnh đạo cấp sở, cấp huyện

- Đối tượng: Giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành địa phương; Bí thư, phó bí thư quận, huyện uỷ; Chủ tịch HĐND,UBND quận, huyện;

- Chủ đề: Bao gồm các bài giảng lý thuyết và đi thực tế về 03 lĩnh vực (1) Quản trị tốt; (2) Phát triển kinh tế, công nghiệp hoá và hiện đại hoá; (3) Kỹ năng lãnh đạo quản lý (Nội dung gửi kèm).

- Thời gian: Từ ngày 30/6/2024 đến ngày 11/7/2024

- Thành viên đoàn: 20 cán bộ (bao gồm 01 cán bộ hỗ trợ đoàn)

2. Đoàn lãnh đạo cấp vụ

- Đối tượng: Vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương;

- Chủ đề: Bao gồm các bài giảng lý thuyết và đi thực tế về 03 lĩnh vực (1) Quản trị tốt; (2) Phát triển kinh tế, công nghiệp hoá và hiện đại hoá; (3) Kỹ năng lãnh đạo quản lý (Nội dung gửi kèm).

- Thời gian: Từ ngày 20/10/2024 đến ngày 31/10/2024

- Thành viên đoàn: 20 cán bộ (bao gồm 01 cán bộ hỗ trợ đoàn)

* Những cán bộ đã tham gia đào tạo theo chương trình Lớp Chiến lược tại Nhật Bản; cán bộ đã tham gia Dự án “Đào tạo lãnh đạo trẻ các thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước”; cán bộ trong Quân đội không phải là đối tượng của các đoàn.  

3. Tiêu chuẩn, điều kiện và chỉ tiêu

- Tiêu chuẩn và điều kiện:

+ Dưới 55 tuổi tính đến tháng 4/2024;

+ Đúng chức danh, đúng lĩnh vực công tác; đáp ứng nhu cầu đào tạo của cơ quan, đơn vị;

- Chỉ tiêu: Phụ lục kèm theo.

4. Kinh phí

Phía Nhật Bản đài thọ toàn bộ chi phí cho khóa học.

5. Hồ sơ cán bộ tham gia đoàn

- Hồ sơ cán bộ tham gia đoàn bao gồm:  

+ Công văn cử cán bộ theo chỉ tiêu được phân bổ kèm lý lịch trích ngang cán bộ đăng ký tham gia đoàn (mẫu kèm theo);

+ 02 bản sơ yếu lý lịch mẫu 2c;

+ 02 ảnh 4x6 (nền trắng, mặt sau ghi rõ họ tên, đơn vị công tác);

+ 01 bản photo (trang có ảnh) hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu ngoại giao (nếu có), còn thời hạn ít nhất 06 tháng kể từ ngày tham gia khóa bồi dưỡng và còn ít nhất 01 trang trống.  

+ Đơn đăng ký (Application Form) theo mẫu của JICA (đề nghị đánh máy đầy đủ bằng tiếng Anh; copy ảnh 4x6cm vào ô ảnh ở trang đầu tiên).  

Mẫu Đơn đăng ký (Application Form) được đăng trên mục Văn kiện - Tư liệu, trang web của Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (https://www.xaydungdang.org.vn/van-kien-tu-lieu);

Hồ sơ gửi về Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ trước ngày 05/4/2024 theo địa chỉ:   

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Cán bộ liên hệ: Bùi Kim Dung,

SĐT di động: 0912521136.

- Quy trình tổ chức thực hiện: Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ sẽ tổng hợp danh sách cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn gửi sang JICA Nhật Bản; trình Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quyết định cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng.

Đề nghị các cơ quan chọn, cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Hoàng Đăng Quang (để b/c),

- Phòng HTĐTBDNN,

- Lưu VP Cục.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Thanh Sơn

 

 Mẫu Đơn đăng ký

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất