Toàn Ngành Tuyên giáo cần thực hiện '5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn'
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh toàn Ngành cần thực hiện "5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn" - Ảnh: VGP/Vũ Phong.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả mà công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2022, trong đó có những nội dung trọng tâm, như: Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo…

Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động của công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩ đề nghị toàn Ngành kiên định 5 nội dung: Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; kiên định phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến", bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Đồng thời, công tác tuyên giáo phải đáp ứng 4 yêu cầu: Phải có tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên; phải triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên giáo nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm có khâu đột phá; phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành cần tập trung thực hiện 3 nội dung: Nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng. Đây là những lĩnh vực được nhân dân rất quan tâm và mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, toàn Ngành cần kiện toàn 2 vấn đề: Kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo Trung ương và tuyên giáo các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả; xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa Ngành Tuyên giáo với các bộ, ngành, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất, phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 là: "Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ".

Năm 2023, Ngành Tuyên giáo sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo. 

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng.

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất