Thái Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình được thành lập với 15 thành viên.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định thành lập, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngô Đông Hải nhấn mạnh, Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh cần xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết là trách nhiệm của toàn Đảng, trong đó các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu là người chịu trách nhiệm cao nhất, phải triển khai thường xuyên, liên tục, có hiệu quả để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đạt được theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Ngô Đông Hải yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình luôn nêu gương, tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát hướng dẫn của trung ương để cụ thể hóa các nội dung theo quy định. Ban Chỉ đạo cần tiến hành phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo để hoạt động hiệu quả; bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất