“6 giảm" và "6 tăng”ở Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn (Bình Định)

Nguyễn Ngọc Dũng Phó Vụ trưởng Vụ II, Ban Tổ chức Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Tư liệu.

Nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Thị ủy Hoài Nhơn đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn đảng bộ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung, tầm quan trọng của công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII và các văn bản của tỉnh, Thị ủy Hoài Nhơn đã ban hành 5 đề án và kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Nhận thức được nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn này, cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ thị xã quyết tâm thực hiện, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Các đồng chí trong cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; trong đó chú trọng rà soát, giải thể, sáp nhập, nhất thể hóa một số chức danh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Một số kết quả nổi bật

Thị ủy đã chủ động xây dựng phương án và xin ý kiến BTV Tỉnh ủy để thực hiện một số mô hình như: Nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ; sáp nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị và ban tuyên giáo, tuy nhiên sau khi có Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư, Thị ủy tiến hành thành lập lại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị; thực hiện giảm tổng cấp phó mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã không quá 06 đồng chí; nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch UBND ở 5/17 xã, phường; nhất thể hóa chức danh tổ chức - kiểm tra, tuyên giáo - dân vận ở 17/17 xã, phường; thực hiện được 74/155 bí thư chi bộ kiêm thôn, khu phố , 27/155 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; tỷ lệ trưởng thôn, khu phố là đảng viên đạt 100%.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương, BTV Thị uỷ luôn quan tâm, chú trọng rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đúng lộ trình đề án, kế hoạch đề ra, gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm 15 đầu mối, 17 cấp trưởng, 5 cấp phó, 62 biên chế công chức hành chính, sự nghiệp, tăng dần tự chủ kinh phí (có 2 đơn vị tự chủ 100%; 2 đơn vị tự chủ 70%), giảm chi ngân sách trung bình 5.205.118.000/năm; đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị tránh sự chồng chéo, trùng lặp. Các cơ quan sau khi hợp nhất, sáp nhập kịp thời điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, khoa học, từng bước đi vào hoạt động ổn định, nền nếp; bảo đảm thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy; công tác quản lý nhà nước, thực thi công vụ trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, giảm thời gian, quy trình giải quyết công việc, đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhân dân, doanh nghiệp; tập hợp đoàn viên, hội viên, vận động quần chúng nhân dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... trên địa bàn thị xã.

Có thể nhận thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) đã tạo chuyển biến tích cực, xác định rõ được “6 giảm”: Giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo, giảm biên chế, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho bộ máy hành chính trong hệ thống chính trị; “6 tăng”: Tăng tính khoa học về tổ chức, tăng chất lượng cán bộ, tăng hiệu lực, tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng chi cho đầu tư phát triển và tăng sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện cũng gặp một số khó khăn, lúng túng đó là: Công tác triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghề nghiệp có lúc còn lúng túng; thực hiện văn bản của Trung ương, tỉnh về tạm dừng sáp nhập, hợp nhất,… nên triển khai thực hiện một số mô hình chưa đạt chỉ tiêu đề ra; đối tượng tinh giản biên chế phần lớn là những công chức, viên chức gần đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi; một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, hạn chế năng lực công tác nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu tinh giản biên chế; sau khi sáp nhập, hợp nhất một số đồng chí từ cấp trưởng trở thành cấp phó, cấp phó trở thành chuyên viên, ảnh hưởng phần nào đến tâm lý, tình cảm, quyền lợi của cán bộ...

Bài học kinh nghiệm

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương rà soát, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; nhận thức rõ tính cấp thiết và hiệu quả của việc sắp xếp các đơn vị nhằm tạo sự yên tâm, tin tưởng, đồng thuận và thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Hai là, huy động sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tạo khối đoàn kết và phát huy sức mạnh tập thể. Xây dựng kế hoạch, thời gian cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.

Ba là, rà soát đánh giá sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế, nhằm phát huy được năng lực của từng người, từng vị trí không phân biệt nhân sự giữa hai đơn vị mà phải lấy hiệu quả làm thước đo.

Bốn là, thường xuyên nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong sắp xếp cán bộ, chế độ chính sách, nền nếp làm việc và những tồn động, chuyển tiếp sau khi sáp nhập.

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm chính trị trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và Thông báo Kết luận số 16-TB/TW, ngày 07-7-2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII).

Hai là, tiếp tục triển khai, quán triệt các nghị quyết, kế hoạch, đề án của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCH Đảng bộ thị xã, BTV Thị uỷ, UBND thị xã về tinh giản biên chế theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm tập trung, thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Ba là, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, phù hợp thực tiễn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý về cơ cấu, đủ năng lực, đạo đức; cán bộ, đảng viên phải vừa hồng, vừa chuyên, phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW. ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện nghiêm Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, kiến quyết đưa cán bộ, công chức không còn phù hợp ra khỏi nền công vụ gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Bốn là, thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, bảo đảm đánh giá đúng, khách quan, trung thực về kết quả thực thi nhiệm vụ, khắc phục tình trạng nể nang trong đánh giá để thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế; lấy kết quả thực hiện tinh giản biên chế làm tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII), qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất