Nam Định: Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khoá XIII họp từ ngày 16 đến 18-5-2024 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030); Đề cương báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng nghe Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thông tin về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. BCH Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao sự khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng trong việc xây dựng, chuẩn bị dự thảo các đề cương báo cáo. Trung ương nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn.

BCH Trung ương Đảng yêu cầu các Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát; trên cơ sở đó sớm triển khai xây dựng dự thảo các văn kiện một cách ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

Về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung ương xác định đây là công việc hệ trọng, cần sớm triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, toàn diện, sâu sắc vào Tờ trình và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu và bầu những nhân sự thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố… BCH Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về công tác cán bộ, BCH Trung ương Đảng đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, BCH Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Hội nghị; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất