Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024 và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đ/c Trần Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự lãnh đạo quyết liệt của BTV, BCH Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành và sự nỗ lực, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Agribank đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống được Đảng ủy Agribank đặc biệt quan tâm, chú trọng đổi mới, xem đây là tiền đề căn bản và rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống, đặc biệt là những cán bộ làm việc trực tiếp với khách hàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với nội dung học tập Chuyên đề năm 2024 về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành, được Đảng ủy Agribank xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp nói chung và văn hóa Agribank nói riêng.

Để Chuyên đề năm 2024 đạt kết quả cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị các đại biểu tham dự ở tất cả các điểm cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, chú ý theo dõi, tiếp thu các nội dung của chuyên đề do các báo cáo viên trình bày. Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 46-KH/ĐU-NHNo của Đảng ủy; tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Chuyên đề năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng hệ giá trị văn hóa, chất lượng thực thi văn hóa doanh nghiệp, văn hóa Agribank gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ Agribank, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống theo tinh thần Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/ĐU-NHNo ngày 25-5-2022 “về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ gắn liền với công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng văn hóa Agribank”; Nghị quyết số 26-NQ/ĐU-NHNo ngày 8-11-2023 của Đảng ủy Agribank về “Tăng cường lãnh đạo phát triển và thực hiện văn hóa doanh nghiệp gắn với xây dựng hình ảnh, thương hiệu Agribank.

 

Đ/c Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày.

Báo cáo thể hiện rõ nét kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nổi bật: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng; việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề hằng năm được Đảng ủy Agribank và các tổ chức đảng trực thuộc triển khai đồng bộ, kịp thời với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, thiết thực. Đặc biệt, sau khi triển khai thực hiện mô hình Đảng bộ toàn ngân hàng theo Quy định số 60-QĐ/TW với 226 tổ chức đảng và hơn 23.700 đảng viên, Đảng ủy Agribank đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/ĐU-NHNo và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tới các cấp ủy đảng, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai thực hiện, qua đó đã tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, tạo đột phá phù hợp điều kiện thực tiễn của toàn hệ thống Agribank.

Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các đơn vị, nhất là các đồng chí Uỷ viên BTV Đảng ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ đã phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tác phong, văn hóa Đảng; thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, cũng như đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để triển khai hiệu quả, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được bước đầu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 46-KH/ĐU-NHNo của Đảng ủy Agribank đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Agribank, kinh doanh tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống, thu nhập cho 40 nghìn người lao động; hoạt động an toàn thông suốt; đóng vai trò quan trọng của NHTM Nhà nước lớn trong thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, chia sẻ, hỗ trợ khó khăn với khách hàng, đóng góp tích cực vào kết quả của toàn ngành ngân hàng và sự phát triển chung của nền kinh tế. Agribank tiếp tục giữ vị trí là ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản, dư nợ, nguồn vốn, số lượng khách hàng, hệ thống mạng lưới và số lượng lao động, đóng vai trò chủ lực trong phục vụ chính sách “tam nông” của Đảng và Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam.

TS. Đoàn Văn Báu, Vụ Trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) truyền đạt Chuyên đề năm 2024 về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Đoàn Văn Báu, Vụ Trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) truyền đạt đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Agribank Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp; GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt Chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng soi đường về văn hóa”. Thông qua các nội dung chuyên đề giúp mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Agribank nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, tầm quan trọng, tính đi trước của văn hóa, coi văn hóa là ngọn lửa soi đường, dẫn lối cho dân tộc đi đến mọi thắng lợi. Những tư tưởng đó đã, đang và sẽ trở thành kim chỉ nam cho Đảng bộ, hệ thống trong chiến lược xây dựng và thực thi văn hóa Agribank, trong đó xác định rõ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai: Xây dựng con người Agribank phát triển toàn diện; là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển Agribank; khơi dậy tinh thần, khát vọng cống hiến của mỗi cá nhân, tập thể xây dựng Agribank phát triển bền vững. Mỗi cá nhân là “Đại sứ” thương hiệu, văn hóa, mỗi tập thể là “hạt nhân” gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, gắn với thực hiện hiệu quả chuẩn mực đạo đức, văn hóa, nội quy lao động Agribank.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt Chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng soi đường về văn hóa”.

Với quy mô, mạng lưới rộng lớn và đội ngũ cán bộ, người lao động hơn 40.000 người, để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2024, Đảng ủy Agribank chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua kênh thông tin truyền thông trong và ngoài Agribank, qua các buổi sinh hoạt định kỳ; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, qua đó, đã tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động; giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Agribank.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở số 2 Láng Hạ.

Đảng ủy Agribank xác định trong thời gian tới cần có các giải pháp mang tính đột phá trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII, Quy 08-QĐ/TW với tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Agribank; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn; nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; nói đi đôi với làm của từng cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ trong việc xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tác phong, văn hóa Đảng; thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng”, “vừa chuyên” gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ...

Những nỗ lực của Đảng bộ Agribank trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động kỳ vọng đem đến những kết quả tốt đẹp; tạo sự chuyển biến rõ nét trong văn hóa, phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của Agribank, củng cố sâu đậm sự tin tưởng, yêu mến của hàng chục triệu khách hàng đối với thương hiệu Agribank - ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất