Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng tại Đà Nẵng
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đảng bộ TP. Đà Nẵng luôn nhận thức rõ và coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố. Từ công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ Thành phố đến việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đều đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu.

Các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở luôn quán triệt, xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết và thường xuyên, nhờ đó, công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu và tạo được nhiều chuyển biến khá rõ nét; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng của Thành phố.

Trong công tác cán bộ, Thành ủy ban hành nhiều đề án với nhiều cách làm mới, tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; tập trung nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở và tổ chức đảng ngoài khu vực Nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quy chế làm việc mẫu của đảng ủy phường; quy chế phối hợp mẫu giữa cấp ủy với người quản lý doanh nghiệp tư nhân; quy chế phối hợp giữa cấp ủy với người quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, trước những khó khăn trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị chuyên đề, ban hành chỉ thị và kết luận chỉ đạo, đồng thời phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, theo dõi, giám sát, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện. Nhờ đó, từ năm 2023 có sự chuyển biến mạnh mẽ, việc phát triển đảng vượt chỉ tiêu trên 3% theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra.

Đặc biệt, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục kiến nghị Trung ương cho Đà Nẵng thực hiện chính thức mô hình này nhằm tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực, hiệu quả các cấp chính quyền.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ TP. Đà Nẵng xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng, góp phần củng cố và xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở. Đồng thời, là cơ sở chính trị để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố ổn định; quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, đối tượng yếu thế được chú trọng quan tâm với nhiều chính sách riêng có của Đà Nẵng, mang đậm tính nhân văn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và trong 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng; những nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao Thành ủy Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, từ Thành ủy đến cơ sở, cán bộ, đảng viên; chú trọng việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đồng thời quan tâm công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thành ủy Đà Nẵng đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên. Quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng đã phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị, tạo nên một sự thay đổi tích cực.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Thành ủy Đà Nẵng cơ bản thực hiện hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Đồng chí đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phân tích, làm rõ mặt mạnh, mặt hạn chế, đúc rút bài học kinh nghiệm để có những giải pháp phù hợp. Thường trực Ban Bí thư mong muốn Đà Nẵng tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đóng góp ý kiến trong quá trình chuẩn bị các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất