Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng toàn tập (1924 - 2020)
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương là thành viên Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo Văn kiện Đảng toàn tập (1924 - 2020); Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các đồng chí được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách công tác biên tập, xuất bản bộ sách. 

Bộ sách Văn kiện Đảng toàn tập (1924 - 2020) được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương xuất bản lần này gồm 80 tập, bao gồm các văn kiện được ban hành từ năm 1924 đến năm 2020; trong đó, tái bản có sửa chữa, bổ sung các tập giai đoạn từ năm 1924 đến năm 2010, cơ cấu lại từ 69 tập thành 70 tập; xuất bản mới 10 tập giai đoạn 2011 - 2020. 

Bộ Văn kiện Đảng toàn tập (1924 - 2020) được chia theo chủ thể ban hành, thời gian và số lượng văn kiện, bảo đảm tính chính trị, khoa học, trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện, có hệ thống; trong mỗi tập, các tài liệu được sắp xếp theo thời gian ban hành văn bản, tầm quan trọng của văn bản… 

Phần văn kiện tái bản (từ tập 1 đến tập 69) có chỉnh sửa, bổ sung một số lượng khá lớn tài liệu với gần 1.800 văn kiện nên được cơ cấu lại từ 69 tập thành 70 tập.

Phần văn kiện xuất bản mới từ năm 2011 đến năm 2020, từ tập 71 đến tập 80, bao gồm: các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; các văn kiện của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận, thông tri, thông báo, điện, thư… của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bài nói, bài phát biểu chọn lọc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; điện, thư của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước có liên quan đến các sự kiện quan trọng của đất nước; tuyên bố chung của Đảng ta với các đảng, các nước...

Bộ sách phản ánh đầy đủ, sinh động và khách quan quá trình hình thành, phát triển của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta từ khi Đảng ra đời; đồng thời phản ánh tư tưởng chiến lược, chủ trương, đường lối của Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, cung cấp có hệ thống những văn kiện lịch sử phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; nghiên cứu quá trình xây dựng, phát triển đường lối chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; cung cấp nguồn tư liệu chuẩn xác, có tính hệ thống, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm căn cứ để xây dựng định hướng chiến lược chỉ đạo, lãnh đạo phát triển đất nước hiện nay.

Dự kiến, việc xuất bản bộ sách sẽ hoàn thành vào năm 2030, là công trình có giá trị to lớn và ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2030).

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Xuất bản đã báo cáo các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách Văn kiện Đảng toàn tập (1924 - 2020); các đại biểu tập trung phân tích nội dung công việc cần triển khai thực hiện, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan.

Đồng chí Trương Thị Mai kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng toàn tập (1924 - 2020) đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí Trương Thị Mai nhận định, ba cơ quan “đã chủ động, tích cực triển khai các công việc sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương tái bản và tiếp tục xuất bản bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo”.

Thay mặt Hội đồng Xuất bản, Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo, đồng chí Trương Thị Mai kết luận, thông qua dự thảo nội dung các văn bản: Kế hoạch xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924-2020); Quy chế làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo; Quyết định phê duyệt chủ biên của 80 tập; Ban thư ký giúp việc Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo. Đồng chí cũng đồng ý chủ trương tổ chức giải mật các tài liệu căn cứ vào nội dung và thời hạn giải mật theo đúng các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước để đưa vào bộ sách; kết luận các nội dung liên quan đến tổ chức biên tập, xuất bản và một số nội dung khác.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng toàn tập (1924 - 2020) đề nghị các cơ quan có liên quan tích cực phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương triển khai thực hiện công việc, bảo đảm bộ sách được ra mắt, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2030) với chất lượng cao nhất.     

Trước hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai và các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất