Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày càng cao đối với Ngành Thông tin, truyền thông

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo tổng quan tình hình phát triển của Ngành Thông tin, truyền thông; báo cáo kết quả chuyển đổi số ở Việt Nam, thể chế số, công tác phối hợp chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên 9 lĩnh vực, khái quát bao gồm 2 nhóm. Nhóm Công nghệ, công nghiệp với sứ mệnh “Xoay quanh công nghệ số, tập trung chủ yếu là Cách mạng 4.0, tạo nên sức mạnh vật chất để Việt Nam phát triển” gồm các lĩnh vực: Bưu chính; Viễn thông; Chuyển đổi số quốc gia; Chính phủ số; An toàn thông tin mạng; Kinh tế số và Xã hội số; Công nghiệp điện tử - viễn thông - công nghệ thông tin (Công nghiệp ICT). Nhóm Báo chí, truyền thông với sứ mệnh “Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam, biến khát vọng này thành sức mạnh tinh thần để xây dựng đất nước” gồm các lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian qua, Việt Nam gần như đi cùng nhịp với những nước nhanh nhất trên thế giới trong việc xây dựng, ban hành những chủ trương, chiến lược quốc gia về Chuyển đổi số. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, với tinh thần nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị đã tạo nên một làn sóng chuyển đổi số trên khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Cùng với đó, công tác báo chí, truyền thông đã phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên; góp phần truyền tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam ổn định, thân thiện, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và môi trường pháp lý được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, có mức độ ưu tiên cao nhất và được lồng ghép trong toàn bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, rà soát việc sửa đổi, bổ sung và đề xuất xây dựng mới 8 dự án Luật. Trong đó, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, cho ý kiến vào dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí; nghiên cứu, xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. Trong thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới 3 luật, bao gồm: Luật Xuất bản, Luật Bưu chính, Luật Chính phủ số.

Liên quan đến chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định chuyển đổi số là thay đổi cách thức vận hành, bởi vậy thể chế phải thay đổi trước để chuyển đổi số có thể phát huy hiệu quả; nhấn mạnh rằng chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là cuộc cách mạng về công nghệ. Do đó, Bộ nghiên cứu, tổng kết để lên kế hoạch lập đề nghị xây dựng luật, xây dựng bản đồ thể chế số của Việt Nam theo các góc nhìn từ thời gian đến chiến lược mang tính dẫn dắt đến tiến độ xây dựng các luật, nghị định quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu cho buổi làm việc với nội dung phong phú, cách thức trình bày hấp dẫn. Qua theo dõi tình hình chung và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và chúc mừng kết quả nổi bật, khá toàn diện trên các mặt công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đạt được trong thời gian qua; chúc mừng Bộ đã được Chủ tịch nước đã tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” cho thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng và triển khai thực hiện Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo và những định hướng lớn được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tại Nghị quyết 16/2021/QH15 ngày 27-72021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã chỉ rõ mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển đất nước. Trong đó có nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo; nhấn mạnh công nghệ số là lực lượng sản xuất cơ bản, nhân tài số là nguồn lực cơ bản, đổi mới số là động lực cơ bản.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc thực hiện các mục tiêu này đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, ngày càng cao đối với Ngành Thông tin, truyền thông, có những nhiệm vụ chưa có tiền lệ và phức tạp; đòi hỏi sự đóng góp của Ngành Thông tin, truyền thông trong triển khai nhiều nhóm giải pháp quan trọng. Đó là:

Một là, đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luật phát triển hạ tầng số tiến tới chuyển đổi số quốc gia thông qua việc xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao; mô hình kinh tế chia sẻ; giao dịch, quản lý các tài sản kỹ thuật số; đầu tư mạo hiểm; các phương thức thanh toán mới; hệ thống xác thực và định danh điện tử.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ba là, đầu tư thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông để góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Ghi nhận những bước chuyển mình rất quan trọng, kết quả nổi bật của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng như vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những bước chuyển mình rất quan trọng cả xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, công tác quản lý nhà nước và trong trong thức đẩy phát triển 3 trụ cột của chuyển đổi số. Bên cạnh các lĩnh vực trước đây Bộ đã phụ trách như báo chí, bưu chính, viễn thông, an toàn thông tin mạng, Bộ còn được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý mới trên 4 lĩnh vực: Chuyển đổi số quốc gia; Chính phủ số; Kinh tế số và Xã hội số; Công nghiệp ICT. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được tin tưởng giao nhiệm vụ thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trong đó có nhiệm vụ liên quan đến Kinh tế số.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước tốc độ tăng trưởng bình quân của Ngành Thông tin, truyền thông trong 5 năm vừa qua là 12,4%, gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Năm 2022, tổng doanh thu toàn Ngành là 3.893.595 tỷ đồng (khoảng 168 tỷ USD); tổng nộp ngân sách toàn Ngành là 98.982 tỷ đồng (khoảng 4,3 tỷ USD); tổng số lao động toàn Ngành là trên 1,5 triệu người; tổng số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp toàn Ngành là gần 85.000 đơn vị với khoảng trên 70.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ số… và khoảng 15.000 đơn vị sự nghiệp, đơn vị khác.

Cùng với đó, công tác truyền thông, báo chí tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính, tích cực của xã hội Việt Nam, tạo sự đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, xây dựng niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên. Truyền thông, báo chí đã góp phần truyền tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam ổn định, thân thiện, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Công tác quản lý báo chí đã có sự đổi mới mang tính bước ngoặt theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ để lưu chiểu điện tử, đo lường, đánh giá xu hướng thông tin tích cực, tiêu cực, quản lý và điều tiết thông tin theo hướng “quản số lớn”, kịp thời định hướng nhắc nhở, chấn chỉnh những vấn đề trên không gian báo chí, truyền thông và trong hoạt động báo chí; “tường minh hoá” các vấn đề của báo chí để cả xã hội cùng nhận biết, cùng giám sát và đấu tranh; ban hành tiêu chí nhận diện và có kế hoạch, biện pháp xử lý bài bản, cương quyết tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí…

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt đánh giá cao vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu cho Chính phủ để thay đổi nhận thức, cách làm trong công tác truyền thông chính sách của các cơ quan nhà nước theo quan điểm: truyền thông chính sách phải được coi là một việc, một chức năng của chính quyền.

Bộ cũng làm rất tốt công tác bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng đi đúng hướng, làm quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực quét sạch “rác” trên không gian mạng. Bằng những biện pháp đấu tranh quyết liệt, khôn khéo, lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt được những kết quả mang tính đột phá trong đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới (Facebook, Youtube, Google, Tiktok…), buộc các nền tảng này phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, xoá bỏ và ngăn chặn thông tin độc hại, nâng tỷ lệ xoá, chặn thông tin xấu độc.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận kết quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Bộ Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị kĩ lưỡng các nội dung của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Kết nối giữa các chủ đề chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị lần này có chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” tập trung vào vai trò, đóng góp của giới trẻ, trong đó có các nghị sỹ trẻ nhằm giải quyết những thách thức phát triển thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và con người để thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030. Nội dung này cũng phù hợp với mục tiêu của IPU và ưu tiên của Việt Nam nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục làm rõ sự kết nối giữa các chủ đề chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo với mục tiêu phát triển bền vững để từ đó đưa ra được chủ đề thảo luận cụ thể, tạo được thông điệp của sự kiện. Điều này đòi hỏi có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nội dung của các cơ quan hữu quan trong đó có vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ cử đại diện Lãnh đạo Bộ tham gia Ban Tổ chức Hội nghị và các Tiểu ban; cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc của các Tiểu ban liên quan; phối hợp chuẩn bị nội dung tham gia của Đoàn Việt Nam tại phiên họp toàn thể và thảo luận chuyên đề liên quan đến chuyển đổi số; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan trong công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan Quốc hội để chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung và công tác tổ chức Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu, sớm xây dựng khung văn kiện của hội nghị, dự thảo các văn kiện cuối cùng, nhất là chuẩn bị kĩ lưỡng cho Tuyên bố chung của hội nghị truyền tải được thông điệp chính của sự kiện lần này. Bên cạnh đó là tích cực phối hợp với các cơ quan để tổ chức các sự kiện bên lề, tổ chức triển lãm…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà lưu niệm, gửi lời chúc và bày tỏ tin tưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành Bưu điện, Ngành Thông tin, truyền thông qua các thời kỳ; nỗ lực, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất