Quyết liệt hơn, toàn diện hơn
Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Ảnh: N.Bắc.
Ngày 25-10-2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận Hội nghị Trung ương 4, (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (Kết luận số 21-KL/TW) và Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đây là hai văn bản là cơ sở quan trọng trong quá trình đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những điểm mới nào so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 19 điều đảng viên không được làm trước đây?

Đó là mục tiêu được xác định rộng hơn, đầy đủ hơn. Xây và chống không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời với ngăn chặn, đẩy lùi phải chủ động ngăn ngừa, kiên quyết xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đó là khẳng định phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực”. Hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được hệ thống sát hợp với tình hình mới.  

Đó là bổ sung hai nhiệm vụ, giải pháp mới: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Đồng thời thực hiện thí điểm người đứng đầu giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên thường vụ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu đó; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp dưới trực tiếp và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đó là Điều 3 bổ sung không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyển quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Đó là Điều 13 Quy định về những điều đảng viên không được làm bổ sung hoàn toàn mới so với Quy định cũ. Theo đó, quy định, đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Đó là không được lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; hành vi chạy chức, chạy quyền, tham ô hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội...

Những điểm mới trong Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định về những điều đảng viên không được làm cho thấy Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết liệt hơn, toàn diện hơn nhằm bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền trong tình hình  mới.    

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất