Niềm tin và hy vọng
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 25-1-2021, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị. Ngày 26-1-2021, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội XIII của Đảng khai mạc trọng thể.

Với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội là sự kiện trọng đại, ghi thêm một dấu mốc mới trên con đường phát triển của đất nước. Nhân dân ta tin tưởng và hy vọng tương lai sáng lạn của dân tộc.

Tin tưởng và hy vọng bởi nhân dân ta có truyền thống lịch sử yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, thông minh, sáng tạo anh hùng bất khuất trong trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin tưởng và hy vọng bởi nhân dân ta có Đảng của Lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo, từ ngày thành lập đến nay dẫn dắt dân tộc vượt mọi giông tố, bão bùng, thử thách nghiệt ngã, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tin tưởng và hy vọng bởi những thành tựu vĩ đại của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhất là từ ngày có Đảng và đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Gần nhất là năm 2020, giữa khó khăn dồn dập từ thiên tai, dịch bệnh, đại dịch COVID-19 làm thế giới chao đảo lâm vào khủng hoảng nhưng Việt Nam là điểm sáng trên trường quốc tế, kiểm soát thành công đại dịch, từng bước phục hồi sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.  

Tin tưởng và hy vọng bởi Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định lòng Dân, ý Đảng bằng xác định phương hướng nhiệm vụ kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng chiến lược là phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tin tưởng và hy vọng Đại hội XIII của Đảng sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm những đồng chí đủ trình độ, năng lực, phẩm chất lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra. Bởi cán bộ là cái gốc của công việc. Có cán bộ tốt việc gì cũng thành công.

Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm suốt chiều dài 91 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ sẽ tiếp tục vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn và ước nguyện của toàn dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất