Đảng bộ xã Văn Hải (Kim Sơn, Ninh Bình) chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Xã Văn Hải (Kim Sơn, Ninh Bình) đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2017

Kết quả

Khi có Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt đến cán bộ, đảng viên, yêu cầu các chi bộ căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ để cụ thể hóa hình thức sinh hoạt cho phù hợp nhằm tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị được giao. Sau mỗi kỳ đại hội đảng, Đảng ủy xây dựng quy chế làm việc trong đó có việc thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời các chi bộ trực thuộc cũng có quy chế làm việc gắn với tình hình thực tế địa phương để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ xã, hằng tháng dành thời gian về dự sinh hoạt với chi bộ theo quy định. Hằng tháng, 100% đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã đều về dự sinh hoạt với chi bộ được phân công. Định kỳ trong từng quý, Ban Thường vụ đều phân công các đồng chí trong ban thường vụ xuống kiểm tra và cùng dự sinh hoạt để đánh giá chất lượng sinh hoạt cũng như duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ. Hằng năm, tại hội nghị đánh giá, xếp loại của Đảng ủy với chi bộ và đảng viên, nội dung đánh giá trước hết là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của mỗi chi bộ. Sau xếp loại, đánh giá, Đảng ủy đều ban hành thông báo kết quả đến từng chi bộ để các chi bộ kịp thời phát huy kết quả đạt được, cũng nhưng khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Đến nay, hầu hết các chi bộ trực thuộc Đảng ủy chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ mỗi tháng 01 lần vào ngày mùng 3 hằng tháng. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, các đồng chí trong ban chi ủy, bí thư chuẩn bị trước nội dung trước khi đưa ra chi bộ bàn bạc, thảo luận, thống nhất. Trong sinh hoạt phải bảo đảm đủ 100% đảng viên tham dự, trừ những đảng viên có lý do đặc biệt. Trường hợp sinh hoạt chi bộ định kỳ mà đảng viên vắng không lý do, chi bộ phải thực hiện kiểm điểm nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt bám sát Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong sinh hoạt chi bộ, có chi bộ phân công đảng viên kể chuyện tấm gương Bác Hồ cho đảng viên trong chi bộ nghe, thảo luận và rút ra kết luận về việc cần làm theo gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng viên. Nhiều chi bộ đã chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong cưới hỏi, lễ tang. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi sâu vào đời sống nhân dân như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết chống ma túy”…

Một số kinh nghiệm

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phải củng cố, kiện toàn chi ủy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Đồng chí bí thư chi bộ phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên theo quy định, đồng thời phải có nhiệt tình, tâm huyết, có kinh nghiệm nhất định về công tác xây dựng đảng, được quần chúng và đảng viên tín nhiệm. Chi ủy, bí thư chi bộ phải gương mẫu, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho đảng viên.

Duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt định kỳ của chi bộ, bí thư chi bộ phải nghiên cứu nắm vững nội dung, yêu cầu của sinh hoạt chi bộ, vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn của chi bộ mình. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải báo trước để đảng viên biết và chuẩn bị ý kiến tham gia. Thời gian sinh hoạt phải phù hợp tạo điều kiện cho đảng viên tham dự đầy đủ.

Công tác chuẩn bị mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ phải chuẩn bị chu đáo từ nội dung, chương trình, nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng tháng để lãnh đạo thực hiện. Lựa chọn vấn đề để tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đông thời nâng cao tính hấp dẫn, tính chiến đấu, tính giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, phát huy ý thức xây dựng của đảng viên, tập trung trí tuệ của đảng viên để có những quyết định đúng đắn, kịp thời, thiết thực, có tính khả thi khi thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận nghị quyết của chi bộ.

Đảng ủy xã cần duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát theo dõi việc bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, kịp thời biểu dương những chi bộ làm tốt, chấn chỉnh các chi bộ thực hiện chưa đúng theo quy định Điều lệ Đảng về sinh hoạt định kỳ, có giải pháp chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất