Yên Bái sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế: Nghiêm túc, bài bản, hiệu quả

Đến tháng 12-2018, tỉnh Yên Bái đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm, thu gọn được 404 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, bằng 25,39% so với tổng số đầu mối tổ chức, cơ quan, đơn vị năm 2015 (1.591 cơ quan, đơn vị); tinh giản gần 4.000 biên chế, tiết kiệm gần nghìn tỷ đồng bổ sung đầu tư phát triển.

Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiều địa phương đã có giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, bước đầu góp phần mang lại kết quả, tạo chuyển biến tích cực. Quá trình triển khai chủ trương này tại cơ sở, đã đưa đến một số bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những vướng mắc, khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong bảo vệ môi trường

Để chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào đời sống, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường được xây dựng và triển khai thực hiện. Đồng thời với nhiều giải pháp bảo vệ môi trường là đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò của toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Ở nhiều địa phương, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiệm vụ gắn với vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia bảo vệ môi trường. Nhiều hoạt động thiết thực, nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu được tổ chức, nhân rộng.

Đảng bộ huyện Quốc Oai lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Quốc Oai là huyện thuần nông nằm ở phía Tây của Thủ đô Hà Nội, có diện tích đất nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên, 90% dân số sống ở nông thôn, bởi vậy Đề án xây dựng nông thôn mới được huyện  Quốc Oai xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.                                     Quốc Oai là huyện thuần nông nằm ở phía Tây của Thủ đô Hà Nội, có diện tích đất nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên, 90% dân số sống ở nông thôn, bởi vậy Đề án xây dựng nông thôn mới được huyện  Quốc Oai xác định là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.                                       Quốc Oai là huyện thuần nông nằm ở phía Tây của Thủ đô Hà Nội, có diện tích đất nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên, 90% dân số sống ở nông...

Nâng tầm cán bộ quân đội trước yêu cầu mới

Ngày 28-12-2017, Ban Bí thư có Kết luận số 25-KL/TW về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) cho 3 nhà trường trong quân đội, gồm: Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân. Thực hiện nhiệm vụ này vừa đáp ứng yêu cầu đào tạo CCLLCT và chuẩn hóa các chức danh cán bộ chủ chốt trong quân đội hiện nay, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ quân đội.

Long An quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh ủy Long An chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chú trọng phát triển đảng viên và tổ chức đảng

Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được Ban Thường vụ Thành ủy ra Quyết định thành lập vào ngày 19-6-2012. Đến ngày 13-4-2016, Ban Thường vụ Thành ủy ra Quyết định số 775-QĐ/TU về việc nâng cấp Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở và đi vào hoạt động ngày 1-9-2016. Hiện Đảng bộ có 64 tổ chức đảng, với 900 đảng viên (trong đó có 4 đảng bộ cơ sở và 60 chi bộ cơ sở). Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hiện có 317 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc với 124.000 đoàn viên, là tổ chức công đoàn lớn nhất thành phố. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có 31 tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc, với 4.234 đoàn viên.

Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng góp của Cựu chiến binh (CCB), nhất là CCB cơ sở.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất