Phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chính thức triển khai từ cuối năm 2015, nhằm vận động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Sau 5 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống nhân dân; động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao, sự đồng thuận xã hội, truyền thống tương thân, tương ái được phát huy mạnh mẽ.

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết 03 ở Đồng Tháp

Xác định công tác xây dựng Đảng từ cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 1-8-2016 của Tỉnh uỷ (khoá X) về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn. Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Đồng Tháp ngày một vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu đẹp, văn minh.

Hà Nội tạo thế rồng bay trong cuộc cách mạng công nghệ mới (tiếp theo và hết)

Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng và ban hành Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, 10 chương trình hành động của Thành ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bao trùm toàn bộ mục tiêu phát triển và mọi hoạt động của thành phố, bảo đảm khoa học, chất lượng và đúng tiến độ.

Hà Nội tạo thế rồng bay trong cuộc cách mạng công nghệ mới (Tiếp theo)

Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng và ban hành Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, 10 chương trình hành động của Thành ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bao trùm toàn bộ mục tiêu phát triển và mọi hoạt động của thành phố, bảo đảm khoa học, chất lượng và đúng tiến độ.

Hà Nội tạo thế rồng bay trong cuộc cách mạng công nghệ mới

Hà Nội là đơn vị đầu tiên xây dựng và ban hành Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Theo đó, 10 chương trình hành động của Thành ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bao trùm toàn bộ mục tiêu phát triển và mọi hoạt động của thành phố, bảo đảm khoa học, chất lượng và đúng tiến độ.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD): Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống bằng các công trình nhà ở xã hội

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua có đặt ra mục tiêu: “Giải quyết cơ bản yêu cầu về nhà ở cho cư dân đô thị, mở rộng các loại hình nhà ở; có chính sách hỗ trợ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 30m2 sàn nhà ở bình quân đầu người”. Để thực hiện mục tiêu này, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng Công ty tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tập trung thực hiện nhiệm vụ kép “vừa duy trì sản xuất - kinh doanh, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19” phấn đấu thi đua hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh đã đề ra.

Một nghị quyết mang nhiều đổi mới (tiếp theo và hết)

Câu chuyện của Phúc Sen là câu chuyện về sức sống của một nghị quyết trúng lòng dân, hơn 20 năm soi đường giúp nhân dân xây dựng nên nông thôn đổi mới. Xuyên suốt 4 nhiệm kỳ, Nghị quyết “Ba nhiều” của Đảng uỷ xã Phúc Sen (huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) đã bắt nhịp với công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo. Cụ thể, thiết thực, đổi mới, nâng tầm qua mỗi nhiệm kỳ – Nghị quyết “Ba nhiều” đã đưa nông thôn miền núi Phúc Sen từ nghèo khó, dân trí thấp vươn lên khá giả, nông dân tư duy năng động 4.0, xứng danh xã Anh hùng thời kỳ đổi mới. Tiếp đà thành tựu bằng Nghị quyết “Ba nhiều, ba cùng” của nhiệm kỳ này, Phúc Sen đang viết tiếp câu chuyện về ý Đảng - lòng Dân trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu đưa Phúc Sen thành xã NTM kiểu mẫu mang bản sắc đặc trưng dân tộc Nùng An tỉnh Cao Bằng.

Một nghị quyết mang nhiều đổi mới (tiếp theo)

Câu chuyện của Phúc Sen là câu chuyện về sức sống của một nghị quyết trúng lòng dân, hơn 20 năm soi đường giúp nhân dân xây dựng nên nông thôn đổi mới. Xuyên suốt 4 nhiệm kỳ, Nghị quyết “Ba nhiều” của Đảng uỷ xã Phúc Sen (huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) đã bắt nhịp với công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo. Cụ thể, thiết thực, đổi mới, nâng tầm qua mỗi nhiệm kỳ – Nghị quyết “Ba nhiều” đã đưa nông thôn miền núi Phúc Sen từ nghèo khó, dân trí thấp vươn lên khá giả, nông dân tư duy năng động 4.0, xứng danh xã Anh hùng thời kỳ đổi mới. Tiếp đà thành tựu bằng Nghị quyết “Ba nhiều, ba cùng” của nhiệm kỳ này, Phúc Sen đang viết tiếp câu chuyện về ý Đảng - lòng Dân trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu đưa Phúc Sen thành xã NTM kiểu mẫu mang bản sắc đặc trưng dân tộc Nùng An tỉnh Cao Bằng.

Một nghị quyết mang nhiều đổi mới

Câu chuyện của Phúc Sen là câu chuyện về sức sống của một nghị quyết trúng lòng dân, hơn 20 năm soi đường giúp nhân dân xây dựng nên nông thôn đổi mới. Xuyên suốt 4 nhiệm kỳ, Nghị quyết “Ba nhiều” của Đảng uỷ xã Phúc Sen (huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) đã bắt nhịp với công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo. Cụ thể, thiết thực, đổi mới, nâng tầm qua mỗi nhiệm kỳ – Nghị quyết “Ba nhiều” đã đưa nông thôn miền núi Phúc Sen từ nghèo khó, dân trí thấp vươn lên khá giả, nông dân tư duy năng động 4.0, xứng danh xã Anh hùng thời kỳ đổi mới. Tiếp đà thành tựu bằng Nghị quyết “Ba nhiều, ba cùng” của nhiệm kỳ này, Phúc Sen đang viết tiếp câu chuyện về ý Đảng - lòng Dân trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu đưa Phúc Sen thành xã NTM kiểu mẫu mang bản sắc đặc trưng dân tộc Nùng An tỉnh Cao Bằng.

Quảng Ninh ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng

Bám sát các quan điểm chỉ đạo, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh để xây dựng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất