Xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh hiện nay
Lữ đoàn Pháo binh 168 diễn tập bắn đạn thật pháo BM-21, năm 2023.

Lữ đoàn Pháo binh 168 diễn tập bắn đạn thật pháo BM-21, năm 2023.

Sự cần thiết phải xây dựng bản lĩnh chính trị 

Pháo binh là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội, có thể tác chiến độc lập hoặc tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, bộ đội pháo binh Việt Nam đã vượt qua những khó khăn gian khổ, tạo nên những cách đánh sáng tạo độc đáo, linh hoạt, dũng cảm, làm nòng cốt cho những chiến dịch lớn, thực hiện tốt chức năng chế áp hỏa lực, đánh đòn phủ đầu, tiêu diệt công sự trận địa, binh hỏa lực đối phương. Bộ đội pháo binh đã phát huy hết ý chí, tinh thần, nghị lực và bản lĩnh chính trị phối hợp nhịp nhàng với các quân, binh chủng để giành những chiến thắng vang dội, góp phần vào chiến thắng chung của Quân đội và dân tộc. Hiện nay, bộ đội pháo binh Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các lữ đoàn pháo binh được biên chế ở các quân khu, quân đoàn và binh chủng pháo binh theo phân cấp, nhiệm vụ cụ thể và được bố trí ở những khu vực trọng yếu, nhiệm vụ chính là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ các lữ đoàn pháo binh được biểu hiện ở sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có dũng khí đấu tranh không khoan nhượng chống các quan điểm và hành động thù địch, sai trái; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không dao động, mơ hồ trước mọi tình huống chính trị phức tạp và những thử thách nghiêm ngặt. Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ các lữ đoàn pháo binh không tự nhiên có, mà là sản phẩm của quá trình giáo dục, bồi dưỡng có định hướng của Đảng, Nhà nước và Quân đội, sự trải nghiệm trong thực tiễn chiến đấu, công tác, sự học tập tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”(*). Nhận thức được điều đó, những năm qua, đảng ủy, chỉ huy các lữ đoàn pháo binh quán triệt sâu sắc, kịp thời đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp trên về xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đội. 

Trong từng quý, từng tháng, đảng ủy, chỉ huy các lữ đoàn đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quan tâm đúng mức tới việc xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ yên tâm tư tưởng công tác. Trên cơ sở nghị quyết của các chi bộ, cán bộ chủ trì các lữ đoàn đã cụ thể hóa thành những công việc cụ thể, triển khai phân công cho đội ngũ cán bộ cấp dưới, nhất là đội ngũ trung đội trưởng trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ thường xuyên theo dõi, giúp đỡ họ để cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tổ chức quần chúng trong lữ đoàn thường xuyên được đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò trung tâm của nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ. Các đoàn viên, thanh niên trong các tổ chức quần chúng đã có nhận thức đúng và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ với nhiều hình thức đa dạng, giúp cho các đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn, cán bộ chủ trì các đơn vị nắm vững tình hình và chất lượng đội ngũ cán bộ một cách toàn diện, làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở các lữ đoàn pháo binh cũng tồn tại những hạn chế: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của một số đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chưa thường xuyên, chất lượng có thời điểm còn thấp. Một số cán bộ trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ trách nhiệm chưa cao, năng lực còn hạn chế, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ một số đồng chí còn thấp, chưa giải quyết triệt để những vướng mắc trong tư tưởng của hạ sĩ quan, chiến sĩ. Một số đồng chí còn ngại học, ngại rèn luyện dẫn đến nắm kiến thức chuyên ngành pháo binh chưa vững, ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể...

Huấn luyện các chuyên ngành pháo binh tại Lữ đoàn Pháo binh 96.

Huấn luyện các chuyên ngành pháo binh tại Lữ đoàn Pháo binh 96.

Trong điều kiện hiện nay, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh mẽ đến bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ Quân đội nói chung và đội ngũ cán bộ pháo binh nói riêng. Đặc biệt, thực tiễn cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na hơn 2 năm qua cho thấy, trong tác chiến công nghệ cao hiện nay, lực lượng pháo binh vẫn giữ vai trò then chốt, tạo nên sức mạnh so sánh các bên trên chiến trường, ảnh hưởng tới thế bố trí chiến lược, nghệ thuật tác chiến trên chiến trường. Đồng thời, lực lượng pháo binh luôn là mục tiêu tìm diệt hàng đầu của lực lượng đối phương, điều đó tác động mạnh mẽ tới bản lĩnh chính trị, tư tưởng của bộ đội. 

Bên cạnh đó, đất nước vừa đứng trước những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, nguy cơ, thách thức. Các thế lực thù địch đang tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hoá” Quân đội, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Mặt khác, mặt trái của cơ chế thị trường, sự tác động đa chiều của các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, những tiêu cực, tệ nạn xã hội, một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ ở các đơn vị pháo binh...

Chính vì vậy, hơn bao giờ hết đòi hỏi phải tập trung xây dựng các lữ đoàn pháo binh vững mạnh về chính trị. Sự vững vàng về bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ sẽ giữ vai trò hạt nhân, quyết định đến chất lượng chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của từng lữ đoàn, thực hiện tốt vai trò của Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống “chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của bộ đội pháo binh trong tình hình hiện nay. 

Nhiệm vụ, giải pháp

Để xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh hiện nay cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường bồi dưỡng lý luận, trau dồi tư tưởng và đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh trước hết phải củng cố vững chắc nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng hướng dẫn họ thường xuyên liên hệ lý luận với thực tế tình hình nhiệm vụ cách mạng, biết vận dụng lý luận vào xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị của đơn vị. Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong học tập lý luận; khắc phục tư tưởng ngại học, lười học tập lý luận chính trị; nghiêm khắc phê phán những quan niệm lệch lạc như chỉ quan tâm tới chuyên môn đơn thuần, coi nhẹ học tập lý luận, coi nhẹ chính trị. Thường xuyên trau dồi tư tưởng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh, giúp họ vững vàng trong cuộc sống, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... 

Hai là, củng cố, tăng cường vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ủy, chỉ huy các lữ đoàn pháo binh cần tăng cường lãnh đạo chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin vững chắc cho cán bộ vào sự lãnh đạo của Đảng; định hướng thông tin, làm cho mỗi cán bộ hiểu rõ về tình hình trong nước, quốc tế; không được mơ hồ, ảo tưởng, mất cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng tính chất nguy hiểm và hành động ngày càng tinh vi, xảo quyệt của chiến lược "diễn biến hoà bình". Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh trong cuộc đấu tranh chống những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá, tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Ba là, tăng cường rèn luyện đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh thông qua thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Thực tiễn đấu tranh cách mạng gian khổ và quyết liệt là trường học lớn nhất để xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị của người cách mạng. Trong thời bình, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh thường không bộc lộ rõ như trong chiến tranh nên cần tích cực, chủ động bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách liên tục trong nhiều thời gian, ở nhiều lĩnh vực. Môi trường rèn luyện và thử thách tốt nhất đối với đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh hiện nay là các hoạt động diễn tập, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật. Đồng thời, đảng ủy, chỉ huy các lữ đoàn pháo binh cần tăng cường bố trí, luân chuyển cán bộ về công tác tại các đơn vị làm nhiệm vụ trọng điểm, ở nơi khó khăn, gian khổ, luân phiên giữ một số cương vị để thử thách, rèn luyện. Qua mỗi đợt công tác, cần tiến hành tốt việc sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm trong xử lý các tình huống chính trị thực tiễn.

--------
(*) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, t.I, tr.157-158.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất