Kết quả nổi bật trong củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

HOÀNG ĐĂNG QUANG UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.

Việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” là một dấu mốc quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp TCCSĐ phải phù hợp thực tiễn; rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được tăng cường. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động rà soát, tham mưu với Ban Bí thư sửa đổi 2 văn bản: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan; tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn để ban hành hướng dẫn mới về xây dựng chi bộ quân sự xã. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, số lượng, mô hình TCCSĐ tiếp tục được sắp xếp, hoàn thiện, điều chỉnh về quy mô, hình thức tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới: Năm 2022, toàn Đảng có 51.686 TCCSĐ thì đến tháng 6-2023 là 52.323.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở bảo đảm số lượng, chất lượng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được chú trọng. Trong năm, số lượt bí thư cấp ủy tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã tăng lên. Nhiệm kỳ 2020-2025, số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn sau đại học là 16%; đại học, cao đẳng 75,9%; trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp 23,4%; trung cấp 64,9%. Một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trên 90% bí thư cấp ủy cơ sở có trình độ cao đẳng, đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp... Đây là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt đảng, công tác đánh giá, xếp loại, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, chất lượng đảng viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã ngày càng đi vào thực chất, nghiêm túc, nền nếp. Nhiều nơi chuẩn bị báo cáo kiểm điểm chu đáo, lấy ý kiến của tập thể, cá nhân trước khi kiểm điểm, báo cáo cấp trên theo dõi, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, giải quyết những vấn đề phức tạp, khó… Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4-10-2023 và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10-11-2023 đang được các cấp ủy tích cực triển khai trong toàn hệ thống chính trị bảo đảm công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thực chất, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Đến 31-12-2022, tổng số đảng viên toàn Đảng là 5.380.573, đến tháng 6-2023 là 5.420.161 người. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, toàn Đảng tập trung đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên. Các cấp ủy nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của địa phương. Với phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”, các cấp ủy đã đẩy mạnh công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với 67 đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức thành công 3 Hội thảo chuyên đề “Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên” và “Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước” tại Bình Định, Bình Dương, Vĩnh Phúc. Đồng thời, ra Thông báo số 347-TB/BTCTW ngày 14-7-2023 “Kết quả hội thảo chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước”. Hội thảo chuyên đề và Thông báo đã nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ tới quần chúng về ý thức, động cơ vào Đảng. Các cấp ủy căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ, hằng năm và thực hiện có hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng phấn đấu, rèn luyện, giác ngộ lý tưởng, có động cơ, mục đích trong sáng vào Đảng. Do đó, 6 tháng đầu năm 2023 toàn Đảng kết nạp được 39.588 quần chúng ưu tú. Một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã kết nạp đạt tỷ lệ từ 3% đến 4% tổng số đảng viên. Đảng viên được kết nạp có cơ cấu độ tuổi tương đối phù hợp, số lượng đảng viên nữ, trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số, người có tôn giáo, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng lên, tạo sinh lực mới cho Đảng.

Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên có chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị cũng được nâng cao. Hiện nay, trên 80% đảng viên có trình độ THPT; khoảng 55% đảng viên có trình độ đại học và trên 60% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Việc quản lý, rà soát, sàng lọc, đánh giá, xếp loại chất lượng, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ, xử lý đảng viên vi phạm, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện nền nếp. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được đẩy mạnh.

Năm 2024, để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương, tiếp tục cụ thể hóa, ban hành chương trình, kế hoạch và có lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thực hiện Nghị quyết phải gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn các mô hình TCCSĐ đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của TCCSĐ, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, bảo đảm vai trò hạt nhân và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Nâng cao chất lượng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp trên phù hợp với thực tiễn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Phân công cấp ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở.

Ba là, coi trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Các cấp ủy đảng căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, cả nhiệm kỳ và xây dựng lộ trình thực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm trong giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 đạt từ 3% đến 4% tổng số đảng viên. Các cấp ủy, đảng viên cần tạo môi trường thuận lợi để quần chúng phấn đấu, rèn luyện, giác ngộ lý tưởng, có động cơ, mục đích trong sáng vào Đảng. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; phát triển đảng viên khu vực ngoài nhà nước, trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, miền núi, biên giới, hải đảo. Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

Bốn là, các cấp ủy tập trung chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng. Cấp ủy cơ sở thường xuyên kiểm tra chi bộ, đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước. Quy định chặt chẽ việc sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ hưu; xem xét miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng. Cấp ủy, chi bộ phải phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh khi đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. TCCSĐ phải xác định được đảng viên nào không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên nào không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự của người đảng viên. Phát hiện, động viên, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực; kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có khuyết điểm, vi phạm. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương đảng viên tiêu biểu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên bảo đảm đồng bộ, liên thông và xây dựng cơ sở dữ liệu về TCCSĐ, đảng viên trong toàn Đảng.

Năm là, phát huy, tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, giám sát TCCSĐ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện quy định nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từ đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực trong đoàn viên, hội viên, quần chúng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất