TP. Hồ Chí Minh triển khai đánh giá cán bộ hằng quý, theo hiệu quả công việc
Cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM giải quyết hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp.

Thực hiện Kết luận 388/KL/TU ngày 3-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về đánh giá, phân loại hằng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị TP.Hồ Chí Minh, ngày 11-12-2018, Ban Tổ chức Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU về việc triển khai Kết luận trên.

Đây là cách đánh giá mới, thực hiện hằng quý, thay vì đánh giá từng năm như lâu nay. Kết quả đánh giá là căn cứ để thành phố chi trả thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp ủy, tổ chức chính trị-xã hội ở cấp huyện (và tương đương), cấp thành phố ở TP.Hồ Chí Minh.   

Nguyên tắc đánh giá: Cấp trên đánh giá cấp dưới trực tiếp, cấp trưởng đánh giá cấp phó và CB-CC,VC thuộc quyền quản lý, có tham khảo ý kiến đóng góp của CB-CC,VC và nhân viên cơ quan, đơn vị. Trường hợp tổ chức, đơn vị khuyết cấp trưởng thì lãnh đạo tổ chức, đơn vị đó bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đối với cấp phó cơ quan, đơn vị, tổ chức, theo nguyên tắc mức xếp loại phải được trên ½ tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.

Việc đánh giá, xếp loại CB-CC,VC phải trên cơ sở kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đối với CB-CC,VC lãnh đạo, quản lý đơn vị phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao lãnh đạo, quản lý; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu tương ứng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu kết quả xếp loại bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng, chính xác, công khai và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức theo nhiều tiêu chí đánh giá có mức điểm tối đa từng loại tiêu chí.

Về xếp loại, tổng điểm từ 80 - 100 điểm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổng điểm từ 65 - dưới 80 điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 50 - dưới 65 điểm: Hoàn thành nhiệm vụ và dưới 50 điểm: Không hoàn thành nhiệm vụ.  

Về quy trình đánh giá, xếp loại có 4 bước cụ thể, rõ ràng và công khai khi đánh giá trong cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện, nhằm làm cơ sở nhằm để thực hiện Điều 9 Quyết định số 4631/QĐ-UBND của UBND TPHCM về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính trị-xã hội trên địa bàn TPHCM.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất