Bình Định chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2018
Khen thưởng các chi bộ thuộc Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đạt trong sạch, vững mạnh.
Lập Hội đồng thi nâng ngạch, xét thăng hạng   

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Quyết định số 1081-QĐ/TU ngày 21-9-2018 về việc thành lập Hội đồng đồng thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II. Đồng thời, cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính do Ban Tổ chức Trung ương chuyển giao. Hội đồng thi nâng ngạch của tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập Bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi như: Ban Giám sát, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi… đảm bảo đúng theo quy định.   

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Hội đồng thi nâng ngạch tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành các hướng dẫn, thông báo về nội dung, hình thức thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018: 
- Quyết định số 1081-QĐ/TU ngày 21-9-2018 về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch, xét thăng hạng. 
- Quyết định số 1082-QĐ/TU ngày 21-9-2018 về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch. - Kế hoạch số 24-KH/BTCTU ngày 26-9-2018 về thi nâng ngạch, xét thăng hạng của tỉnh. 
- Quyết định ban hành Quy chế số 552-QĐ/HĐTNN ngày 2-10-2018 về tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018. 
- Quyết định số 553-QĐ/HĐTNN ngày 2-10-2018 về thành lập Ban coi thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018. 
- Quyết định số 554-QĐ/HĐTNN ngày 2-10-2018 về việc thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II năm 2018. 
- Quyết định số 565-QĐ/HĐTNN ngày 19-10-2018 về việc thành lập Ban đề thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018. 
- Thông báo 546-TB/BTCTU ngày 4-10-2018 về danh sách đủ điều kiện dự thi nâng ngạch năm 2018 và không đủ điều kiện dự thi.   

Kết quả trong công tác chuẩn bị
  

Hội đồng thi nâng ngạch tỉnh Bình Định đã xem xét, quyết định có 40 công chức đủ điều kiện dự thi, 10 công chức không đủ điều kiện. Đồng thời Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên đăng ký 22 công chức tham gia dự thi nâng ngạch tại tỉnh Bình Định năm 2018. Tổng số công chức của Bình Định và Phú Yên dự thi là 62 đồng chí. Trong số 62 công chức đủ điều kiện dự thi có 27 công chức được miễn thi môn ngoại ngữ.   

Công tác chuẩn bị đề thi gồm có: Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ và tin học văn phòng; môn thi kiến thức chung chuẩn bị theo hướng “đề mở”; môn thi Anh văn được chuẩn bị theo 3 bậc khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố công khai nội dung tài liệu ôn thi gồm có 6 chuyên đề và Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm: Hệ thống chính trị bộ máy; Xây dựng đảng và cán bộ (chuyên đề được cập nhật bổ sung mới); Nhà nước pháp quyền; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; Công chức, công vụ; Kinh tế thị trường toàn cầu hội nhập.   

Ngoài các chuyên đề trên, người dự thi nghiên cứu các nghị quyết, văn bản của Trung ương Đảng, của Chính phủ gần đây (từ năm 2016 đến nay), bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và các văn bản hướng dẫn đối với các thí sinh dự thi: 1. Quy chế kỳ thi nâng ngạch. 2. Nội quy kỳ thi nâng ngạch. 3. Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 4. Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 5. Danh sách công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 và phần hướng dẫn làm bài trắc nghiệm trên máy vi tính được đăng trên trang Website Báo điện tử Bình Định.   

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và Trường Đại học Quy Nhơn chuẩn bị đề thi môn Anh văn và bố trí phòng máy vi tính để thi trắc nghiệm. Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi, hướng dẫn ôn tập và giải đáp các thắc mắc cho thí sinh, dự kiến khai mạc vào ngày 16-11-2018, ngày thi chính thức tổ chức trong 2 ngày 17 và 18-11-2018.   

Cùng với công tác chuẩn bị kỳ thi nâng ngạch công chức, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã rà soát, lập danh sách viên chức gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tổng số hồ sơ đăng ký xét thăng hạng 10 trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Hội đồng xét thăng hạng của tỉnh đã tổ chức xem xét, quyết định công nhận 10 trường hợp thăng hạng viên chức của tỉnh năm 2018 (Trong đó, có 8 chuyên viên chính, 1 giảng viên chính và 1 phóng viên chính) theo đúng Kế hoạch số 161-KH/BTCTW ngày 9-8-2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất