Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Đảng bộ tỉnh Sơn La
Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW tỉnh Sơn La họp triển khai các đề án về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản bên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU; Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 17-12-2017 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 “Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Quyết định số 538-QĐ/TU ngày 4-12-2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo; Quyết định số 558-QĐ/TU ngày 30-12-2017 về ban hành quy chế làm việc Ban Chỉ đạo; Quyết định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 30-12-2017 của Ban chỉ đạo về thành lập các tổ đề án; Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo; Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 11-2-2018 của Ban Chỉ đạo về quy trình xây dựng, ban hành, thực hiện đề án và định hướng chung đề cương đề án; Kết luận số 473-KL/TU ngày 11-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Theo đó, phân công, giao nhiệm vụ từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai theo từng lĩnh vực, tổng số có 31 đề án hoàn thành trong năm 2018, 2019. Do đó các nội dung được triển khai đảm bảo tiến độ, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Tính đến 15-10-2018, đã ban hành được 19/31 đề án. Kết quả khi thực hiện xong19 đề án: Về tổ chức bộ máy: giảm 565 đầu mối; về biên chế: giảm được 2.844 biên chế; về lãnh đạo: giảm 725 lãnh đạo, quản lý, trong đó, 232 lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh trở lên, 493 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, phòng, ban cấp huyện; về lộ trình tự chủ: có 37 đơn vị thực hiện tự chủ kinh phí chi thường xuyên 100%; 310 đơn vị tự chủ một phần kinh phí thường xuyên; 2 đơn vị chuyển mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần.

 

Trong đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, đã ban hành được 7 đề án: Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan hành chính nhà nước; Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Đề án sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Đề án triển khai thực hiện kiện toàn, sắp xếp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Đề án tổ chức lại văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị bản, tiểu khu, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Kết quả khi thực hiện xong 7 đề án: Về tổ chức bộ máy: giảm 147 đầu mối; trong đó 2 đầu mối trực thuộc tỉnh, 105 đầu mối cấp phòng thuộc sở, ban, ngành và chi cục cơ quan cấp tỉnh (56 đầu mối phòng thuộc cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, 44 đầu mối phòng thuộc chi cục), 40 đầu mối cấp phòng thuộc huyện. Về biên chế: Giảm được 539 biên chế (294 biên chế cấp tỉnh, 134 biên chế cấp huyện, 111 người lao động theo hợp đồng 68). Về lãnh đạo: giảm 157 lãnh đạo, quản lý; trong đó 5 cán bộ lãnh đạo cấp sở ngành, 112 cán bộ cấp phòng và tương đương thuộc sở, ngành và chi cục cơ quan cấp tỉnh (68 lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, 44 lãnh đạo cấp phòng thuộc chi cục), 40 lãnh đạo cấp phòng thuộc huyện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, đã ban hành được 12 đề án về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực khoa học - công nghệ; xây dựng; giáo dục - đào tạo; y tế; tư pháp; nông nghiệp; văn hóa, thể dục, thể thao; thông tin, truyền thông tài nguyên và môi trường; công thương; lao động thương binh và xã hội. Kết quả khi triển khai thực hiện xong 12 đề án: Về tổ chức bộ máy: giảm 418 đầu mối; về biên chế: giảm được 2.305 biên chế, trong đó 102 biên chế sự nghiệp, giảm 2.203 cán bộ, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Về lãnh đạo: giảm 568 cán bộ lãnh đạo quản lý: trong đó 115 lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 453 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Về lộ trình tự chủ: có 37 đơn vị thực hiện tự chủ kinh phí chi thường xuyên 100%; 310 đơn vị tự chủ một phần kinh phí thường xuyên; 2 đơn vị chuyển mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tại  12/12 huyện, thành phố; rà soát, sắp xếp các ban chỉ đạo, tổ công tác trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh (Tỉnh ủy 11 ban chỉ đạo, 1 tổ công tác; UBND tỉnh 8 ban chỉ đạo, 6 tổ công tác). Hoàn thành rà soát các đơn vị hành chính cấp xã, bản: Đối với đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh có 204 xã, phường, thị trấn (trong đó 121 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn theo quy định, 83 xã, phường, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định); Đối với đơn vị bản, tiểu khu, tổ dân phố, toàn tỉnh có 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố (trong đó 145 bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, 3.179 bản, tiểu khu, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định); lộ trình thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021 sáp nhập, sắp xếp lại các bản, tiểu khu, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn giảm còn 2.456 bản (giảm 868 bản).

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả bước đầu của Đảng bộ tỉnh Sơn La trong gần một năm thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 nêu trên đang tạo động lực rất quan trọng cho tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thành công kế hoạch đã đề ra. Song nhiệm vụ thời gian tới còn hết sức nặng nề, bên cạnh những giải pháp phải đảm bảo tính đổi mới, tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các tổ chức của hệ thống chính trị, sự nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, các đề án, kế hoạch; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Sơn La vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất