Thái Nguyên ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”
Đường vành đai V qua huyện Phú Bình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025. Ảnh: TL.
Xác định mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của Đề án là: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Thái Nguyên có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có số lượng, chất lượng và cơ cấu phù hợp; từng bước được trẻ hóa, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; có kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ và kỹ năng công tác, có tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao; phong cách và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Mục tiêu cụ thể từng giai đoạn

Đến năm 2025:

(1) Đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý: Về trình độ chuyên môn: Phấn đấu trên 60% có trình độ chuyên môn thạc sĩ (1); 15-25% cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; trên 50% Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương trở lên (2); 100% có trình độ tin học đáp ứng được công tác lãnh đạo quản lý đối với Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Về cơ cấu, độ tuổi: Phấn đấu có từ 7% trở lên cán bộ có độ tuổi dưới 40 tuổi (3); tỷ lệ cán bộ nữ từ 20% trở lên (4); cán bộ lãnh đạo chủ chốt và uỷ viên BTV cấp uỷ cấp huyện dưới 40 tuổi từ 5% trở lên (5). Phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 10% cán bộ được luân chuyển.

(2) Đối với cán bộ diện BTV cấp huyện quản lý (trừ cán bộ cấp xã, cán bộ thuộc các chi, đảng bộ cơ sở); cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc (MTTQ), đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Về trình độ chuyên môn: Phấn đấu trên 35% cán bộ diện BTV cấp huyện quản lý có trình độ chuyên môn thạc sĩ (6); trên 55% cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội có trình độ chuyên môn thạc sỹ (7); có ít nhất 5% trở lên cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; 20% giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; 100% có trình độ tin học đáp ứng được công tác lãnh đạo quản lý đối với Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Về cơ cấu, độ tuổi: Phấn đấu có 15% trở lên cán bộ có độ tuổi dưới 35; tỷ lệ cán bộ nữ từ 40% trở lên, 30% cơ quan, đơn vị có cán bộ nữ trong ban lãnh đạo (8).

(3) Đối với cấp xã: Về trình độ chuyên môn: 100% cán bộ chủ chốt cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND) có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác; 100% có trình độ tin học đáp ứng được công tác lãnh đạo quản lý đối với chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Về cơ cấu độ tuổi: Phấn đấu có ít nhất 20% cán bộ dưới 35 tuổi; tỷ lệ cán bộ nữ từ 20% trở lên. Phấn đấu mỗi huyện, thành, thị có trên 30% số xã, phường, thị trấn, (riêng thành phố Thái Nguyên có trên 40%) có cán bộ cấp huyện luân chuyển về làm cán bộ chủ chốt cấp xã. 50% số xã điều động, luân chuyển ngang ít nhất 1 cán bộ, công chức giữ chức danh từ phó chủ tịch HĐND, UBND trở lên xã từ xã này sang xã khác (9).

Định hướng đến năm 2030

Xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao giữa các thế hệ; cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ:

(1) Đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý: Phấn đấu có 25% trở lên đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; có trên 15% cán bộ có độ tuổi dưới 40 tuổi; từ 2 trở lên Ủy viên BTV Tỉnh ủy dưới 45 tuổi; trên 10% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và uỷ viên BTV cấp huyện dưới 40 tuổi (10).

(2) Đối với cán bộ diện BTV cấp huyện quản lý (trừ cán bộ cấp xã, cán bộ thuộc các chi, đảng bộ cơ sở); cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Phấn đấu có 10% trở lên cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đối với các lĩnh vực, vị trí chuyên môn liên quan đến các chương trình, dự án… có yếu tố nước ngoài; 20% trở lên cán bộ có độ tuổi dưới 35.

(3) Đối với cấp xã: 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học, 15% trở lên có trình độ chuyên môn thạc sĩ và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác; tiếp tục thí điểm thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

(4) BTV Tỉnh ủy, BTV các huyện ủy, thành ủy, thị ủy nhất thiết phải có ít nhất 1 đồng chí là cán bộ nữ. Ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.

Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thái Nguyên quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong xây dựng các đột phá chiến lược, các chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, trong đó thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” được coi là một giải pháp quan trọng. Kết quả thực hiện là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.  

---------------
(1) Số hiện tại là 52,28% trên tổng số 306 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý.
(2) Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 15-9-2017 của BTV Tỉnh ủy.
(3) Hiện tại là 6,25%.
(4) Hiện tại là 15,29%.
(5) Hiện các đảng bộ trực thuộc tỉnh có 145 ủy viên ban thường vụ, trong đó dưới 40 tuổi là 06 đồng chí đạt tỉ lệ 4,13%.
(6) Hiện có 213 đồng chí trình độ chuyên môn thạc sĩ đạt tỉ lệ 32,12%.
(7) Hiện có 278 đồng chí có trình độ thạc sĩ đạt tỉ lệ 53.35%.
(8) Căn cứ Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 13-8-2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đánh giá thực trạng về cơ cấu,  độ tuổi trong phần thực trạng của Đề án.
(9) Trong nhiệm kỳ có 2,19% cán bộ chủ chốt luân chuyển ngang từ xã đến xã.
(10) Số hiện tại có 1 cán bộ chủ chốt và 5 uỷ viên BTV cấp uỷ cấp huyện dưới 40 tuổi, đạt tỷ lệ 4,13%.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất