Bình Dương: Tỉnh ủy thông báo kết quả hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương
Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Theo đó, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, theo quy chế làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, thông qua báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII. 

Hội nghị cũng đã báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng đã quán triệt, triển khai Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 34/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; đồng thời triển khai một số nội dung quan trọng khác. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao lưu ý, sau hội nghị này, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tập trung nghiên cứu kỹ nội dung của Đề cương thông báo kết quả hội nghị, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các nội dung Hội nghị Trung ương 9 bằng các hình thức phù hợp, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận, nhất trí cao và phát huy tinh thần đoàn kết trong triển khai thực hiện những nội dung mà Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua.

Các đại biểu tham dự dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy quan tâm, chú trọng đến các nội dung mà Hội nghị Trung ương 9 đã nhấn mạnh như: công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là công tác chuẩn bị văn kiện; chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy đảm bảo về cơ cấu, số lượng thực hiện theo Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ ở cấp mình; mặt khác, phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất