Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị
 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾT LUẬN 39

*

Số 02-QĐ/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận

số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

-------

 

- Căn cứ Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 81-QĐ/TW, ngày 06/9/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 05/10/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾT LUẬN 39

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (để báo cáo),

- Các thành viên BCĐ Kết luận 39,

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương,

- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW,

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc TW,

- Các ban, cơ quan đảng, cơ quan, đơn vị ở TW,

- Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy trực thuộc TW,

- Vụ Tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở TW,

- Các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban TCTW,

- Lưu VP, Cục ĐTBDCB (5 bản).

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

Đã ký

 

 

Trương Thị Mai

 

Toàn văn Quy chế: Quy che boi duong.doc

Bản cam kết: Bản Cam kết_PL.doc 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất