Xuân về khắp nẻo đường quê

Nắng xuân ấm áp, hoa xuân nở rộ, len lỏi đến từng ngôi nhà, góc phố, báo hiệu xuân đang về trên khắp nẻo đường quê. Hải Hậu vào xuân với khí thế của một miền quê thuần nông đã “ngoạn mục” đạt đích nông thôn mới (NTM) rất sớm và đang trên đà xây dựng vùng quê bền vững, phát triển.

Vận dụng phong cách làm việc Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là một trong những tài sản quý báu trong toàn bộ di sản của Người để lại cho dân tộc ta. Việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Người không chỉ mang tính lý luận mà còn có giá trị thực tiễn vô cùng phong phú cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng phong cách làm việc của Hồ Chí Minh với mỗi cán bộ, đảng viên Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên càng trở nên quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm giá trị đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam thời kỳ mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhân loại kho tàng di sản lý luận quý báu; trong đó, có tư tưởng quân sự của Người. Tư tưởng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân là một bộ phận trọng yếu, gắn bó hữu cơ, hợp thành tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là định hướng xuyên suốt cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng ta vận dụng sáng tạo và đề ra những giải pháp chiến lược cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất