Chi bộ Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Nam Tuấn Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt

Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank) đã tổ chức lễ ra mắt kênh đăng ký  Online eLVB trên ngân hàng số LVB DigiBank.

Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank) đã tổ chức lễ ra mắt kênh đăng ký Online eLVB trên ngân hàng số LVB DigiBank. 

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động là người Việt Nam tại Lào luôn được Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua hệ thống truyền thanh và trang tin, bảng tin nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được cấp ủy đảng chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất - kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, với mục tiêu tổng quát được Ngân hàng giao và đề ra. Các hình thức  thông tin, tuyên truyền kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo, thông tin viên, cộng tác viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Chi ủy Chi bộ Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh doanh; giải  quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Ngân hàng. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết...  

Cùng với đó, các đơn vị và tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Chi bộ Ngân hàng chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ chức cho đảng viên trong toàn  đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ  chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý. 

Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động, qua đó góp phần trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Ngân hàng mẹ  BIDV đề ra, là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm  phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người  lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó,  nắm bắt thời cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, xứng đáng  được Ngân hàng mẹ BIDV đánh giá là lá cờ đầu đối với các hiện diện thương mại ở ngoài nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất