Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Toàn cảnh hội nghị ngày 30-5-2023.

Toàn cảnh Hội nghị, ngày 30-5-2023.

Dự Hội nghị ngày 30-5 (tổ chức theo hình thức trực tuyến) có đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; dự Hội nghị ngày 31-5 có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các thành viên Tổ Biên tập Đề án.

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ngày càng thực chất, hiệu quả

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (gọi tắt là Quy định 132) và các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy định 132 tại Hội nghị, đồng chí Trần Viết Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên cho biết, qua 5 năm thực hiện Quy định 132, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm được các cấp quan tâm chỉ đạo và cơ bản thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, toàn diện, hiệu quả, đúng thời gian quy định gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đ/c Trần Viết Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên thay mặt Thường trực Tổ Biên tập trình bày dự thảo báo cáo thực hiện Quy định 132 và các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung.

Đ/c Trần Viết Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên thay mặt Thường trực Tổ Biên tập trình bày dự thảo báo cáo thực hiện Quy định 132 và các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình được hầu hết các cấp ủy chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát theo yêu cầu; đồng thời bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức kiểm điểm cơ bản đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Cấp ủy các cấp đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy theo dõi địa bàn và cán bộ, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy dự, theo dõi, chỉ đạo và giám sát việc kiểm điểm.

Trong đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, nhiều nơi đã cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại theo hướng tăng định lượng, giảm định tính, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu trong việc đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, từng bước khắc phục bệnh thành tích, ngày càng thiết thực hơn, phản ánh được chất lượng của tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm được nhiều cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của năm trước và những vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Vẫn còn nể nang, né tránh, ngại va chạm

 Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện Quy định 132 như: Một số địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy chưa có quyết tâm chính trị cao, chưa dành sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc cụ thể hóa Quy định của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo công tác chuẩn bị và báo cáo kiểm điểm còn sơ sài; việc tham gia đóng góp ý kiến chưa bám sát các nội dung kiểm điểm, các nhiệm vụ được giao; chưa tự nhận diện và đánh giá đúng những biểu hiện suy thoái trong nội bộ, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình chưa cao, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, chưa làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn đến chất lượng kiểm điểm chưa thực chất. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm ở một số nơi còn nặng về thành tích, chưa bám sát các tiêu chí, thông qua sản phẩm cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao…

Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy định 132

Trao đổi, góp ý tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy định 132 và các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung đã được Tổ Biên tập Đề án xây dựng công phu, nghiêm túc, đánh giá khái quát những kết quả nổi bật và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Quy định 132, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để cập nhật những vấn đề mới, đồng bộ, thống nhất với các văn bản của Đảng được ban hành trong thời gian gần đây.

Các đại biểu góp ý tại Hội nghị, ngày 31-5-2023.

Các đại biểu góp ý tại Hội nghị, ngày 31-5-2023.

Các ý kiến tập trung góp ý, chỉ ra một số vướng mắc, bất cập trong Quy định 132 như: đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn chưa bao quát đầy đủ; tiêu chí đánh giá, tỷ lệ xếp loại chất lượng trong Quy định 132 và các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan chưa thống nhất, đồng bộ một số nội dung; một số tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân hằng năm còn định tính, chưa có định lượng; phương pháp đánh giá, xếp loại có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ với các tiêu chí đánh giá trong quy định khác của Đảng; quy trình đánh giá, xếp loại chưa rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ (thẩm định) và cấp có thẩm quyền (khi xem xét, quyết định mức xếp loại)…

Đ/c Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận tại Hội nghị, ngày 31-5-2023.

Đ/c Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận tại Hội nghị, ngày 31-5-2023.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí Hoàng Đăng Quang cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 132, đồng thời hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy định này. Khẳng định Quy định 132 đã kế thừa, đổi mới các văn bản chỉ đạo về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trước đây của Đảng theo hướng ngày càng khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, rõ về thẩm quyền, trách nhiệm, dễ thực hiện  và đi vào nền nếp; cơ bản khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. 

Qua 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện, nhiều nội dung của Quy định 132 đến nay vẫn còn phù hợp, có tính chỉ đạo xuyên suốt, giữ vững các nguyên tắc của Đảng trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Tuy nhiên, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII, một số nội dung trong Quy định cần được sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện hệ thống các quy định của Đảng và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, bảo đảm thực chất và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, tạo bước đột phá thực sự trong công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị Tổ Biên tập Đề án tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện Quy định 132 cũng như các nội dung sửa đổi, bổ sung, trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất