Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Dự buổi gặp có Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, nguyên lãnh đạo Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, đại diện các cơ quan phối hợp cùng các thế hệ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ qua các thời kỳ.

Đ/c Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương ôn lại truyền thống 60 năm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đ/c Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương ôn lại truyền thống 60 năm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ gắn liền với sự ra đời, hoạt động của Đảng, là một sứ mệnh tất yếu. Kể từ khi Đảng thành lập, bảo vệ chính trị nội bộ đã minh chứng vai trò trong việc làm trong sạch nội bộ Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng tiến tới giành chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cơ quan lãnh đạo, bảo vệ chính quyền nhân dân cho đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và bí mật Nhà nước, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn khác nhau.

Ngày 12-9-1962 đã trở thành mốc lịch sử của Ngành Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đánh dấu sự ra đời cơ quan chuyên trách bảo vệ Đảng, tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Từ đây, nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông tri… quan trọng đã được Trung ương ban hành kịp thời, tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nâng cao ý thức của nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, nhiều nội dung trong các văn bản thời kỳ đó đến nay vẫn giữ nguyên giá trị.

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp.

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương chúc mừng những thành tích, kết quả công tác của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành những cống hiến, đóng góp quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ qua các thời kỳ. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, suốt 60 năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng luôn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là:

(1) Chú trọng quán triệt, triển khai những chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được xác định trong Nghị quyết Đại hội các nhiệm kỳ, nhất là Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 12-6-1993 và Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

(2) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng  suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

(3) Hệ thống các văn bản được rà soát, sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu tình hình mới: Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 25-4-2000 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” là văn bản đầu tiên quy định một cách tương đối toàn diện các nội dung của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp theo là Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007, Quy định số 126- QĐ/TW, ngày 28-2-2018 và nay là Quy định số 58- QĐ/TW, ngày 8-2-2022.

(4) Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, phục vụ kịp thời công tác cán bộ, đặc biệt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội toàn quốc của Đảng, nhân sự Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực, trong nước còn những diễn biến phức tạp, khó khăn; yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ rất nặng nề, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hai là, nắm chắc tình hình, kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm” và các hành vi kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quản lý tốt hoạt động báo chí, truyền thông, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng…

Ba là, kịp thời phát hiện, thẩm tra, xác minh những vấn đề chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là khi bố trí, đề bạt cán bộ. Khi xem xét lịch sử chính trị với chính trị hiện nay thì vấn đề chính trị hiện nay là chính; giữa bản thân với quan hệ gia đình thì bản thân là chính; giữa quản lý đầu vào với xử lý đầu ra thì quản lý đầu vào là chính; giữa xử lý với sử dụng thì sử dụng là chính.

Bốn là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng; phát huy vai trò, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng với truyền thống 60 năm, các cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Bảo vệ chính trị nội bộ.

Đ/c Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trương Thị Mai đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và làm nghiệp vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ năm 2020 đến nay.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất