Nắm vững thời cơ, cả nước một lòng thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương duyệt phương án tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh (Hà Nội, tháng 4-1975). (Ảnh: TTXVN).Ngày 30-4-1975 là một ngày lịch sử trọng đại đối với mỗi người dân Việt Nam. Nhân dân ta từ khắp mọi miền đất nước phấn khởi, vui mừng tự hào về thắng lợi của đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi sâu vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”(1).

Chiến thắng 30-4-1975 để lại nhiều bài học quan trọng về lựa chọn mục tiêu, lựa chọn thời cơ; về sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tạo lợi thế và giành thắng lợi quyết định; về sự phối hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của toàn dân để giành chiến thắng.

Nhưng đặc biệt ấn tượng là bài học chớp thời cơ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thần tốc, táo bạo, tạo nên sức mạnh đột phá giành thắng lợi quyết định. Đó là sự đúc rút bài học kinh nghiệm vô giá của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu ngay từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sức mạnh như vũ bão của nhân dân, khi thời cơ đã đến thì dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập dân tộc

Sau 35 năm đổi mới chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển toàn diện mạnh mẽ, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong giai đoạn mới, khi đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, tình hình an ninh, chính trị trong khu vực đang có những diễn biến phức tạp nhất là những tranh chấp liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, sự cạnh tranh ảnh hưởng của một số nước lớn ở nhiều khu vực đang diễn ra khá mạnh mẽ. Đặc biệt, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thế giới đang chuyển sang trạng thái mới với sự khủng hoảng nhiều mặt về chính trị, kinh tế, y tế, xã hội trong tiến trình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra. Lúc này, bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ thời cơ của chiến thắng 30-4-1975 vẫn còn nhiều giá trị lịch sử cho thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam:

Thứ nhất, chủ động nghiên cứu, nắm bắt đúng tình hình, tuyệt đối không bị động bất ngờ, tranh thủ tối đa những điều kiện thuận lợi từ tình hình chính trị, an ninh thế giới. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

Thứ hai, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường để tạo thêm nguồn sức mạnh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào giữa thế kỷ này.

Thứ ba, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, bản lĩnh, trí tuệ, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên để Đảng đủ sức lãnh đạo nhân dân ta trong giai đoạn lịch sử mới vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thứ tư, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thế và lực mới cho quá trình hiện thực hóa khát vọng phồn vinh hạnh phúc của nhân dân.

Thứ năm, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thông qua mặt trận Tổ quốc và hệ thống tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác đóng góp ý kiến và phản biện trong quá trình hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo cách mạng, lợi ích của Đảng phải được thể hiện trong mối tương quan mật thiết với lợi ích của nhân dân. Kiên trì thực hiện phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Thứ sáu, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính ưu việt của chế độ XHCN. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo ra những đột phá mạnh mẽ để phát triển.

47 năm đã trôi qua, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã để lại cho cách mạng Việt Nam rất nhiều bài học vô giá, không chỉ có ý nghĩa đối với hôm nay mà còn với cả mai sau. Những bài học ấy đã, đang và sẽ tiếp tục là sức mạnh, là khởi nguồn cho những thành tựu to lớn hơn của cả dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất