Mùa xuân nhớ lại và nghĩ suy

Vượt bao khó khăn, nhọc nhằn trên con đường tranh đấu, ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bước lên vũ đài chính trị, gánh trọng trách lãnh đạo dân tộc giành độc lập, tự do.

Trải qua nhiều thăng trầm, vượt nguy nan, thác ghềnh hiểm trở, Đảng Cộng sản Việt Nam - người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam - bất khuất, kiên cường, sai lầm gắng sửa, vấp ngã lại đứng lên, đầu rơi máu chảy không lùi bước, toàn tâm, toàn ý phục vụ Nhân dân, đã cùng Nhân dân “xây lầu thắng lợi”, rửa sạch nỗi hận nhục mất nước cho toàn dân tộc. “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”(1), “nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”(2).

Vượt lên bộn bề của cuộc sống hôm nay, bình tĩnh nghĩ suy về chặng đường dài 92 năm đã trải, chúng ta càng thấu hiểu và yêu quý sự nghiệp mà cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng những nỗ lực phi thường đã giành và giữ lấy các giá trị nhân văn cao cả - quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, công bằng xã hội và tương thân, tương ái, cả ba miền đất nước và 54 dân tộc anh em được chung sống hòa bình, yêu quý, trân trọng lẫn nhau.

Tổ quốc ta đời đời ghi nhớ công lao vĩ đại của những thế hệ đã hy sinh cho sự nghiệp vĩ đại đó!

Lịch sử dân tộc mãi mãi ghi nhận những cống hiến lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà “với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”(3).

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những thành tựu vĩ đại mới:

Nếu Đảng tiếp tục vượt lên chính mình để giữ được vai trò là người duy nhất chỉ đường, dẫn lối cho Nhân dân làm nên lịch sử vẻ vang; là đại biểu đích thực cho trí tuệ, lương tâm, danh dự của nhân dân các dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Nếu TCCSĐ và đảng viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách ấy.

Nếu những đảng viên của Đảng xứng đáng là những người con ưu tú của Nhân dân, xứng đáng là những người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, lôi cuốn, dẫn dắt quần chúng trong các phong trào cách mạng như Cương lĩnh và Điều lệ đã ghi.

Nhớ lại sau thắng lợi vĩ đại “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, với mong muốn đất nước mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, Đảng đã đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm mau chóng phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện. Nhưng do chủ quan, duy ý chí, nóng vội, thiếu tính khoa học, đồng thời bảo thủ, trì trệ trên nhiều lĩnh vực nên Đảng ta đã mắc một số sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng cả về chủ trương chiến lược lẫn chỉ đạo thực tiễn.

Tại Đại hội VI (1986), Đảng đã công khai, nghiêm khắc tự phê bình, chỉ rõ căn nguyên của khuyết điểm và tìm biện pháp sửa chữa. Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, đổi mới tư duy, tổ chức, đội ngũ cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác… để tiếp tục đưa đất nước tiến lên trên con đường xây dựng CNXH.

Mấy chục năm qua, kể từ khi có Nghị quyết Đại hội VI (năm 1986), Đảng đã không ngừng vượt lên chính mình, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, kiên quyết, kiên trì phấn đấu thực hiện các nghị quyết đã đề ra, các tổ chức đảng và nhiều cán bộ, đảng viên đã nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, cùng các tầng lớp nhân dân làm cho đất nước đạt được những tiến bộ và thành tựu quan trọng trên một số lĩnh vực chủ yếu, tạo đà thoát khỏi tình trạng khủng hoảng đã kéo dài nhiều năm để có cơ đồ sự nghiệp như hiện nay.

Tuy vậy, đất nước ta vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, phức tạp; đại dịch COVID-19 đã khiến hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội đòi hỏi phải giải quyết một cách vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài. Những biến đổi đa dạng nhiều màu sắc của thế giới đang tác động sâu sắc vào tâm tư, tình cảm, đời sống chính trị và tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Vận mệnh của CNXH, của dân chủ, tự do và hạnh phúc của dân tộc đang đặt lên vai Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay những trọng trách nặng nề. Để làm tròn những nhiệm vụ khổng lồ đó, nhất quyết Đảng ta phải làm theo di huấn thiêng liêng của lãnh tụ Hồ Chí Minh: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”(4).

Nhớ lại trong mấy đại hội gần đây, Đảng ta đã kiên trì làm theo Di huấn ấy nên mới đứng vững trước những thử thách có thể nói là rất ngặt nghèo để giữ được sự ổn định chính trị, sự bình an cho đất nước.

Tuy nhiên, để hoàn chỉnh quan điểm đổi mới, định hướng chiến lược đúng cho sự phát triển bền vững của đất nước; tổng kết thực tiễn để hoàn thiện các chủ trương, chính sách; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách đã đề ra thì việc chỉnh đốn Đảng, kiên trì làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Làm trong sạch Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường mối quan hệ gắn bó với quần chúng là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, giữ gìn và tăng cường uy tín của Đảng trong Nhân dân vẫn đang là những công việc phải gắng gỏi không ngừng.

Tổ chức đảng phải cố gắng, phấn đấu để giữ “tư cách của Đảng chân chính cách mạng”, thực hành những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”(5).

Nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác; xuất phát từ lợi ích của nhân dân mà hành động. “Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng” và “phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân”(6). Giữ vững nguyên tắc và quan hệ chặt chẽ với quần chúng để lãnh đạo và học tập quần chúng. Hiểu dân chúng, vì lợi ích của dân chúng và nâng cao dân chúng là sứ mệnh chính trị của Đảng…

Muốn vậy “Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới”, “phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài”, “phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của Nhân dân đối với Đảng”(7).

Đảng chỉ mạnh khi mỗi TCCSĐ, mỗi cán bộ, đảng viên đều mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên.

Người còn căn dặn: “Về công tác lãnh đạo: Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tất cả cán bộ đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân; đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân; đều phải theo đúng chính sách của Đảng và đi đúng đường lối quần chúng.

Do đó mà lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và toàn diện. Phải tránh cách lãnh đạo đại khái, phiến diện, chung chung. Cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí, tham ô”(8).

Đảng ta có nhiều đảng viên tốt, xứng đáng với những lời dạy của Bác Hồ. Nhưng cũng có không ít đảng viên thoái hóa, biến chất, hư hỏng. Họ đã làm ô danh những người cộng sản, làm tổn thương nặng nề uy tín của Đảng đối với Nhân dân, họ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, tự biến mình thành những tên hề của lịch sử chính trị như C.Mác đã từng cảnh báo. Chính họ đã và đang là lực cản, phá hoại chủ trương đổi mới, xây dựng thành công một đất nước phồn vinh hạnh phúc của Nhân dân ta.

Không ít những “tên hề chính trị” - giặc nội xâm ấy trong mấy năm qua đã bị trừng trị thích đáng. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong giai đoạn 2013 đến 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến Đại hội XIII của Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang)(9).

Trước Đại hội XIII của Đảng, việc làm trong sạch đội ngũ, cẩn trọng trong quy trình chọn lựa nhân sự đã được đặc biệt chú trọng. Tới nay, bộ máy nhân sự các cấp đã được kiện toàn. Tuy nhiên, để tổ chức bộ máy ấy giữ được phẩm chất cách mạng như mong muốn vẫn là việc không đơn giản. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn vẫn phải là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của Đảng.

Cuộc đấu tranh để loại ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những con sâu mọt, tham nhũng, những kẻ quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, trù dập, ức hiếp nhân dân - những kẻ đã tự “đánh mất mình”, bán rẻ lương tâm và danh dự cộng sản cho những dục vọng thấp hèn... vẫn còn gay go, phức tạp mà Đảng không thể lơ là.

Do đó vẫn phải thường xuyên “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ.

Lịch sử đã chứng minh: Đảng ta là một Đảng có bề dày kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng. Không những trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà trong những lúc gian nguy, những khi vấp ngã sai lầm, Đảng ta biết tự vượt qua chính bản thân mình để tiếp tục tiến lên.

92 mùa xuân đã qua. Mùa xuân này Đảng ta lại đâm những mầm xanh, trỗi dậy để tiếp tục vươn cao.

-----

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXBCTQG, H.2011, tập 12, tr.401, tập 15, tr.623, tập 12, tr.400, tập 15, tr.14, tập 5, tr.289, tập 5, tr.290, tập 13, tr.83-84.(9) Thông tin tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức sáng 12-12-2020.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất