Tây Ninh tăng cường công tác quản lý đảng viên
Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh và Công ty TNHH Sản xuất xây dựng Đại Á Châu tặng nhà tình nghĩa cho đảng viên nghèo ở huyên Tân Biên, Tây Ninh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triêt sâu sắc, nghiêm túc trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XIII), các quy định về trách nhiêm nêu gương, những điều đảng viên không được làm gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính tri (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cùa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đến đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo duc chính trị tư tưởng, sâu sát, gần gũi đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp, đảng viên trẻ, đảng viên là hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an xuất ngũ về địa phương; tạo môi trường rèn luyện, thử thách; qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động nắm bắt, uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc, những biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có biện pháp giải quyết kịp thời những tư tưởng của đảng viên, khích lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng; kết nạp Đảng chú trọng đến chất lượng nguồn thật sự tiêu biểu, ưu tú qua các phong trào của địa phương, có động cơ vào Đảng đúng đắn, trong sáng, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Cần xem trong tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực bản thân; thực hiện chặt chẽ, đúng, đầy đủ, công khai, minh bạch quy trình, từ khâu phát hiện đến khâu thẩm tra, xác minh và xem xét kết nạp vào Đảng. Quan tâm nâng cao chất lượng các lớp nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Phát huy trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên chính thức giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên cao hơn quy định để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị theo tinh thần của Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 cùa Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ba là, tăng cường quản lý đảng viên cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư trú. Chú trọng quán triệt và thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; chuyển sinh hoạt Đảng; quản lý sinh hoạt Đảng, Quản lý đảng viên ra nước ngoài; nhất là việc miễn hoặc tạm miễn sinh hoạt Đảng, miễn công tác cho đảng viên. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính Đảng, tính chính trị, tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạnh của đảng viên trong việc chấp hành quy định, kỷ luật của Đảng, đặc biệt là đảng viên có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm xa, để đảng viên nhận thức đầy đủ, từ đó xác định cụ thể trách nhiệm của mình đối với cấp ủy, tổ chức đảng, không để xảy ra vi phạm. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và quản lý đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đảng viên phù hợp vơi năng lực, sở trưởng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe gắn vơi các phong trào hoạt động ở địa phương, tạo điều kiện để đảng viên yên tâm sinh hoạt Đảng, Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; giáo dục, hướng dẫn giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 cùa Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ đăng ký xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; hằng năm phải có nội dung thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; kéo giảm tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, đảng viên bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng. Duy trì nền nếp và thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra theo chức năng, nhiêm vụ của từng loại hình chi bộ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và tính tự nguyện, tự giác và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc chấp hành các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng; đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Năm là, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; mời gọi, thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại địa phương. Trong kế hoach phát triển kinh tế - xã hội cần xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, đơn vị; xây dựng đề án giải quyết việc làm phù hợp với điều kiện địa phương và kết nối khu vực để đẩy mạnh mở rộng các ngành nghề; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tạo điều kiện và giới thiệu giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; kịp thời động viên, giúp đỡ, xem xét hỗ trợ vốn không tính lãi suất từ nguồn vận động hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên; qua đó tạo điều kiện cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên là hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an xuất ngũ có việc làm ổn định tại địa phương, để họ có điều kiện tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ và thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên. Hằng năm, tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, gặp gỡ đảng viên là hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an xuất ngũ về địa phương, đảng viên đi làm ăn xa để nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; từ đó có chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo các cấp ủy định hướng, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cho đảng viên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ và bố trí cán bộ phù hợp trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, nhất là cán bộ phụ trách nghiệp vụ đảng viên ở cấp huyện và cấp cơ sở, bảo đảm phẩm chất chính trị, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; ứng dung công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên; tập trung thực hiện tốt việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên.  

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ và quyền của đảng viên trong sinh hoạt Đảng; việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ thuộc địa bàn được phân công phụ trách theo phương châm “Cấp ủy tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy huyện nắm đến chi bộ trực thuộc; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”. Quan tâm kiểm tra, giám sát chi bộ thực hiện quy định về sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng; miễn công tác và sinh hoạt. Coi trọng việc sơ kết, tổng kết nhân rộng các cơ quan, đơn vị, địa phương điển hình, thực hiện tổ công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, ý thức tổ chức kỷ luật kém, không còn tha thiết với Đảng, quyết tâm xin ra khỏi Đảng, những đảng viên không còn đủ tư cách, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những đảng viên quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất, cơ hội, bè phái, cục bộ địa phương, cá nhân chủ nghĩa, coi thường pháp luật; những đảng viên “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy bằng cấp”. Lấy kết quả thực hiện công tác quản lý đảng viên, kéo giảm tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, đảng viên bỏ sinh hoạt, bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng đạt mục tiêu đề ra là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở ở Tây Ninh trao bò hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này gắn với thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 9-9-2021, Ðề án số 03-ĐA/TU, ngày 19-9-2021 cùa Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ kế quả thực hiện gắn với công tác xây dựng Đảng.

Chỉ thị số 10 ban hành được xem là một giải pháp quan trọng nhằm đẩy lùi tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng đang có chiều hướng gia tăng ở Tây Ninh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất