Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ TP. Đà Nẵng còn thấp

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện "Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020".

Theo báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện "Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020" do Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Võ Văn Thương trình bày tại hội nghị, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) ban hành Kết luận số 55-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), công tác phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ tiếp tục được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa bằng Quyết định số 13089-QĐ/TU về việc ban hành “Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020”. Đề án đã đề 4 nhóm giải pháp nhằm tạo bước đột phá trong công tác tạo nguồn và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp thành phố, quy hoạch BCH Đảng bộ thành phố gồm 102 đồng chí, trong đó nữ có 23 đồng chí, tỷ lệ 22,55% (tăng 1,86% so với nhiệm kỳ 2015-2020); quy hoạch lãnh đạo cấp, sở ngành thành phố 410 đồng chí, trong đó nữ có 125 đồng chí, tỷ lệ 30,48% (tăng 6,78% so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Cấp quận huyện, quy hoạch BCH gồm 455 đồng chí, trong đó có 179 nữ, tỷ lệ 39,34% (tăng 3,17% so với nhiệm kỳ 2015-2020), quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của quận, huyện 209 lượt cán bộ, trong đó có 47 lượt cán bộ nữ, tỷ lệ 25,2% (tăng 5,1% so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Tỷ lệ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý cũng có xu hướng tăng qua các năm. Đặc biệt, sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án cán bộ nữ, đến nay đã có 33 cán bộ nữ được bổ nhiệm lần đầu vào các chức danh này. 

Tuy nhiên, việc bố trí cán bộ nữ chưa tương xứng với sự phát triển của thành phố. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ TP. Đà Nẵng chỉ đạt 13,5% (chưa đạt tỷ lệ 15% theo quy định).

So với nhiều địa phương trong cả nước, hiện nay các cán bộ nữ tại TP. Đà Nẵng tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp vẫn còn thấp, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp thành phố (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND...) hiện nay chưa có cán bộ nữ.

Một số cơ quan thuộc khối đảng, chính quyền khi có lãnh đạo chủ chốt nữ nghỉ hưu chưa kịp thời bổ sung. 12/29 cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền chưa có cán bộ chủ chốt là nữ và 3/7 quận, huyện chưa có cán bộ chủ chốt là nữ. 

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế này là một số cấp uỷ chưa có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ. Một số đơn vị chưa có kế hoạch đưa cán bộ nữ vào nguồn cán bộ kế cận. Bên cạnh đó, một số cán bộ nữ còn tư tưởng an phận, chưa nỗ lực phấn đấu tham gia vào các chức danh lãnh đạo.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ, mục tiêu, yêu cầu, giải pháp nêu trong Đề án công tác cán bộ nữ, nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị phải nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ nói chung, quy hoạch cán bộ nữ nói riêng, đây vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa mang tính lâu dài. Sau khi có kết quả phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019, ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy có kế hoạch phân công ủy viên ban thường vụ theo dõi, giúp đỡ cán bộ nữ được giới thiệu quy hoạch nhằm bảo đảm mục tiêu phấn đấu đến Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các cấp ủy đảng đạt 15% - 25% theo đúng quy định của Trung ương và mục tiêu Đề án.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất