Giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Vietcombank Sở giao dịch theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Tăng cường sức mạnh cho Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật sân khấu Trung ương ở Khu Văn công Mai Dịch, Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật sân khấu Trung ương ở Khu Văn công Mai Dịch, Hà Nội.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên

Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam thành lớp chiến sĩ cách mạng kiên cường, anh dũng. Xuất phát từ sự nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, khách quan vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, Người đặc biệt quan tâm vấn đề giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên, “đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên". Đây chính là sự tổng kết lý luận và thực tiễn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra từ lịch sử nhân loại, dân tộc và cũng là một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá thanh niên với tất cả những ưu điểm vốn có của họ, coi họ là “bộ phận quan trọng của dân tộc”, là “lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”. Người cho rằng, thanh niên chính là lực lượng xung kích trong mọi công việc. “Việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên” và để kế thừa được truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, kế thừa sự nghiệp cách mạng, nhất thiết thanh niên phải có đạo đức cách mạng. Trong mối quan hệ giữa đạo đức với tài năng, Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc, nó quyết định sức mạnh tinh thần to lớn của con người, sức mạnh của đoàn kết, nhờ đó mà đạo đức góp phần to lớn vào việc quyết định sự thành bại của cách mạng nước ta.

Chính vì vậy, Người luôn coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cho thế hệ trẻ. Một mặt, Hồ Chí Minh khẳng định vai trò và sức mạnh của thanh niên, nhưng mặt khác, Người cũng thẳng thắn nêu lên những nhược điểm, những thiếu sót của thanh niên. Đó là sự thiếu từng trải, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, một số chưa chịu khó học tập, mắc bệnh hình thức, bệnh cá nhân, tự cao, tự đại… Người yêu cầu mọi thanh niên phải chống tâm lý tư lợi, ham sung sướng, tránh khó nhọc, chống thói quen xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay; chống bệnh lười biếng, xa xỉ; chống kiêu ngạo, giả dối, hình thức, khoe khoang… Phát huy mặt mạnh, khắc phục điểm yếu là con đường để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên. Muốn làm được điều đó, thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và học tập để làm người và phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Thuận lợi và thách thức trong quá trình giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên

Thanh niên Việt Nam nói chung và đoàn viên thanh niên Vietcombank Sở giao dịch nói riêng có môi trường, điều kiện tốt hơn để học tập, rèn luyện, trưởng thành, góp phần nâng cao trình độ, hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, từng bước hoàn thiện nhân cách. Tuổi trẻ Vietcombank Sở giao dịch luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của đơn vị và các chương trình chung của tổ chức đoàn phát động.

Buổi báo công và kết nạp đảng của Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch.

Lễ báo công dâng Bác và kết nạp đảng của Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch.

Bên cạnh những ưu điểm và thuận lợi, cũng phải khẳng định thế hệ thanh niên, đảng viên trẻ hiện nay đang sống trong môi trường nhiều biến động, có những tác động tích cực và tiêu cực đến đạo đức, lối sống của thanh niên. Đó là môi trường hội nhập quốc tế sâu rộng và mạnh mẽ; thế giới đã trở nên “phẳng” hơn trong quá trình toàn cầu hóa, mỗi thanh niên trở thành một công dân toàn cầu nhờ vào sức mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Không gian sống và làm việc theo đó cũng có nhiều thay đổi, bao gồm cả không gian thực và không gian ảo. Trong đó, không gian ảo đang dần trở thành một phần của đời sống hiện đại, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Với mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mạng in-tơ-net, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu lớn… đã tạo ra môi trường sống mới, không gian mới cho các bạn trẻ, kéo theo thời gian trên không gian số ngày càng tăng lên. Môi trường mới giúp các bạn thanh niên hiện nay có một tâm thế và khả năng hội nhập tự tin cao, tính chủ động lớn. 

Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên hiện nay chưa quan tâm đúng mức đến các hoạt động chính trị xã hội, đoàn thể, cộng đồng; có biểu hiện tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi trọng đồng tiền; lười học tập và rèn luyện, không có động cơ học tập đúng đắn, thiếu sự tự giác phấn đấu rèn luyện…

Một buổi tọa đàm trực tuyến của Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch.

Một buổi tọa đàm trực tuyến của Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch.

Cần những giải pháp đồng bộ

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên Vietcombank Sở giao dịch theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị, Đoàn Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch cần thường xuyên quán triệt, nhận thức rõ thanh niên là lực lượng quan trọng của xã hội, lực lượng kế cận, bổ sung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thanh niên trở thành những người “vừa hồng”, “vừa chuyên” để họ nhận thấy rõ vị trí, vai trò to lớn của mình, từ đó đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân trong quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Chủ động nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên thuộc quyền quản lý của mình, xây dựng kế hoạch, chương trình rèn luyện đạo đức cách mạng cho phù hợp với từng bộ phận; quá trình tuyên truyền, giáo dục phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thanh niên, trên từng cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao; phải hướng đến xây dựng hình mẫu thanh niên của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. 

Hai là, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Trong đó, nội dung giáo dục cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, cụ thể đặt ra hiện nay như: Giáo dục thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hướng đến phong cách sống vì cộng đồng với những hành động và lối sống lành mạnh, có tình yêu thương và sự tử tế; có ý thức trách nhiệm với việc xây dựng đất nước và bảo về Tổ quốc; trang bị hiểu biết sâu sắc lịch sử và chính trị của đất nước; có trách nhiệm làm cho đất nước phồn vinh, hạnh phúc, coi những lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao cả, giảm những động cơ và lợi ích cá nhân. Hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên cần linh hoạt, sáng tạo; không rập khuôn, thụ động, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm ở mỗi khu vực, địa bàn đưa ra hình thức, biện pháp cho phù hợp. Với đặc điểm lứa tuổi, tâm lý của thanh niên hiện nay cần kết hợp giữa giáo dục chung và giáo dục riêng; giữa truyền thống với hiện đại; giữa mệnh lệnh hành chính với giáo dục thuyết phục; đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn, mạnh dạn, tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên…

Ba là, mỗi thanh niên đang công tác tại Vietcombank Sở giao dịch cần chủ động, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tinh thần, ý chí vượt khó, tự rèn luyện, học tập ở mọi lúc, mọi nơi; bản thân thấy yếu mặt nào thì tập trung vào học tập, nghiên cứu, tự hoàn thiện bản thân mặt đó; chủ động xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, công tác một cách toàn diện, đầy đủ; đặt ra những yêu cầu cho bản thân trong quá trình rèn luyện đạo đức cách mạng; thường xuyên đối chiếu, so sánh kế hoạch tự phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của bản thân với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý. Tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội phù hợp với môi trường, điều kiện công tác; tự đấu tranh với chính bản thân mình trong quá trình rèn luyện đạo đức cách mạng, không vì những khó khăn, thất bại trước mắt mà nhụt chí, nản lòng.

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng với nền khoa học và kỹ thuật phát triển như vũ bão hiện nay, thanh niên Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Vietcombank Sở giao dịch nói riêng càng cần phải trau dồi cho mình đạo đức cách mạng, có khả năng thích ứng với sự phát triển của xã hội, có tư duy đột phá, vững bước vượt qua mọi khó khăn, ra sức phấn đấu xây dựng đất nước trong thời đại mới sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất