Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương giao ban quý II năm 2024
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Thảo luận về kết quả hoạt động quý I, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất cho rằng, trong tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét; chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Các đảng ủy trực thuộc tăng cường nắm tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác; xem xét, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên né tránh trách nhiệm, phát ngôn thiếu tinh thần xây dựng, tán phát thông tin sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội. Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đã phối hợp các đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát phương châm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương “chủ động - kịp thời - linh hoạt - sáng tạo - hiệu quả”, trong thực hiện  công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng; thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế; nghiên cứu, học tập các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Các cấp ủy chỉ đạo tăng cường đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên các cấp trong Đảng bộ Khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương một cách chủ động, lan tỏa các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương tích cực hưởng ứng.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối với Ban Chỉ đạo 35 các địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất