10 dấu ấn tiêu biểu của MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2019-2024

Dưới đây là 10 nét nổi bật, tiêu biểu của MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ trong nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam

Từ năm 2022, Ban Thường vụ Quận uỷ Tây Hồ triển khai việc đăng ký đảm nhận, chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của cán bộ, đảng viên; đồng thời giao Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận làm cơ quan thực hiện chức năng giám sát.

Theo đó, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch và quyết định thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt quận Tây Hồ năm 2022 và 2023 (67 đồng chí cán bộ chủ chốt cấp quận, trong đó có 37 đồng chí là quận uỷ viên). Qua giám sát, với tổng số 151 nội dung đăng ký, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã hoàn thành xuất sắc 97 nội dung (đạt 63,58%); hoàn thành tốt 52 nội dung (đạt 35,10%); 2 nội dung hoàn thành (đạt 1,32%).

Việc làm tốt công tác giám sát việc thực hiện việc mới, việc khó của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt quận được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, coi đây là điểm mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng của quận Tây Hồ, đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát huy vai trò giám sát đối với công tác tổ chức và cán bộ.

Hội nghị

Hội nghị giám sát việc chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt quận Tây Hồ năm 2023.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận còn tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác mặt trận khu dân cư trong công tác giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28-10-2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội về việc giám sát và nhận xét Ban Công tác mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213 của Bộ Chính trị.

2. Thực hiện tốt công tác phản biện xã hội

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp quận Tây Hồ đã tổ chức 70 hội nghị phản biện xã hội, với 5.736 lượt người tham dự là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện nhân dân... đóng góp những ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các dự thảo chương trình, báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các danh mục chuẩn bị đầu tư công hằng năm và theo nhiệm kỳ của UBND quận trình tại các kỳ họp HĐND quận. Điển hình như: Dự án “Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu cây xanh, mặt nước, vườn hoa, công viên phường Nhật Tân”; Dự án “Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực quận Tây Hồ”; Dự án “Đầu tư bể bơi tại khu vực Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao quận”;  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 5 năm (giai đoạn 2021-2026)….

Công tác phản biện

Hội nghị tham gia góp ý các văn bản trình HĐND quận của UBND quận tại Kỳ họp thứ 9, HĐND quận khoá VI.

Thông qua các hội nghị phản biện, các ý kiến đề xuất, góp ý được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung. Đặc biệt, các ý kiến phản biện của MTTQ các cấp đều được cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo UBND quận tổ chức hội nghị tiếp thu, giải trình và thông tin tới MTTQ.

3. Tích cực tham gia xây dựng luật, các văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Thành ủy và chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ là đơn vị đầu tiên trong thành phố tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến góp ý của nhân dân, các chuyên gia tham gia vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi…

Đóng góp dự thảo

Hội nghị tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2023. 

4. Tham gia góp ý tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp quận Tây Hồ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và quận, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Tây Hồ đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại.

Tiến hành đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp việc tuyên truyền trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền.

Nhiều điển hình tiên tiến, xuất sắc trong đồng bào Công giáo quận Tây Hồ được biểu dương, khen thưởng.

Nhiều điển hình tiên tiến, xuất sắc trong đồng bào công giáo quận Tây Hồ được biểu dương, khen thưởng.

5. Triển khai hiệu quả nhiều mô hình trong phòng, chống dịch COVID-19

Trong thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19, MTTQ Việt Nam từ cấp quận đến cơ sở đã chủ động, tích cực, trách nhiệm cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân đồng bộ ở 3 lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch; phát động, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch, tham gia bảo đảm an sinh xã hội trong thời điểm giãn cách xã hội; giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương từng đánh giá cao và yêu cầu nhân rộng toàn quận các mô hình tốt để góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương từng đánh giá cao các mô hình sáng tạo của quận Tây Hồ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhiều hoạt động sáng tạo do mặt trận các cấp triển khai để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao như: Mô hình “Siêu thị 0 đồng”, “Hỗ trợ F0 điều trị tại nhà”, “Vận chuyển oxy cho bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà”, “Chốt xanh an toàn”, “Đi chợ hộ”...

Được sự đồng ý của cấp ủy, MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là 29,004 tỷ đồng, dẫn đầu thành phố và được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Cán bộ mặt trận các cấp cũng tích cực tham gia các nhóm zalo, đội hình tình nguyện, các tổ liên gia kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Đã thành lập 156 tổ COVID cộng đồng với 1.976 người tham gia; thành lập 242 tổ điều tra truy vết nhanh cấp phường. Thành lập 109 tổ chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà với hơn 1.500 người tham gia.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo trao 25,167 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội .

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo trao 25,167 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội .

6. Tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thực hiện với sự đổi mới về nội dung, quy mô và phương thức thực hiện. Năm 2023, 108/108 tổ dân phố đã tổ chức Ngày hội với tỷ lệ hộ dân tham dự đạt trên 80%; 100% khu dân cư tổ dân phố tổ chức phần lễ của ngày hội và 50% các tổ dân phố, khu dân cư, khu chung cư cao tầng tổ chức bữa cơm đại đoàn kết thân mật, ấm cúng. Có khu dân cư có nhiều người nước ngoài cùng tham dự.

Các phong trào thi đua được MTTQ Việt Nam quận chú trọng thực hiện. Toàn quận đã khen thưởng, biểu dương 5.577 lượt tổ dân phố văn hoá - sức khỏe tiêu biểu, 24.666 lượt gia đình văn hóa - sức khỏe tiêu biểu. Thăm, tặng quà 5.568 lượt hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1.670.400.000 đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 32 “Nhà đại đoàn kết”.

Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ gia đình ông Nghiêm Xuân Bách – công dân thuộc tổ dân phố số 5, phường Bưởi cho gia đình sử dụng.

Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ gia đình ông Nghiêm Xuân Bách – công dân thuộc tổ dân phố số 5, phường Bưởi.

Đặc biệt, trong năm 2023, quận Tây Hồ đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố tại Không gian văn hóa sáng tạo phố Trịnh Công Sơn với điểm nhấn là màn múa “Vũ điệu kết đoàn” với sự biểu diễn của 1.200 diễn viên không chuyên là cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng kỷ lục cho màn múa “Vũ điệu kết đoàn” với số lượng người tham gia nhiều nhất.

Vũ điệu

Vũ điệu kết đoàn được ghi nhận kỷ lục Việt Nam.

7. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của quận Tây Hồ tích cực, chủ động, trách nhiệm, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99.96%. Quận Tây Hồ đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội; 3 đại biểu HĐND thành phố; 34 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội  bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng.

Hệ thống mặt trận các cấp đã tăng cường các hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại cơ sở, trong đó chú trọng vào công tác giám sát, phản biện xã hội tại cấp phường khi thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội. Theo đó, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 465 hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới, với 37.316 lượt người tham dự; tham gia tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

8. Tăng cường thực hiện dân chủ, tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân ở cơ sở

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là hoạt động thường niên được quận triển khai gần 20 năm qua ở các khu dân cư và các phường.

Ban Công tác mặt trận và tổ dân phố đã nghiêm túc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân hằng năm. Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố luôn đạt trên 80% số hộ tham dự. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tâm huyết của nhân dân trong việc tham gia xây dựng phường, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội.

Đến nay, đã có 7/8 phường của quận Tây Hồ được công nhận là “Phường văn hóa” và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” trong thời gian tới.

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao chứng nhận

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao chứng nhận "Phường văn hóa" cho cán bộ và nhân dân phường Thụy Khuê và phường Yên Phụ.

9. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân

Là địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc, vì vậy MTTQ Việt Nam các cấp quận Tây Hồ đã thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng lợi ích quốc gia, dân tộc. Phối hợp xây dựng các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hình ảnh, con người quận Tây Hồ, Thủ đô Hà Nội và đất nước... Tổ chức tiếp đón đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Xin-ga-po thăm và làm việc tại quận, phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc…

Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Xin-ga-po thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ.

Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Xin-ga-po thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ.

Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, người ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại quận tham gia ủng hộ và thực hiện các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; đồng thời vận động người nước ngoài đang cư trú tại địa bàn tham gia các lễ hội truyền thống, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”...

10. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã chủ động nâng cao chất lượng các kỳ họp của Ủy ban, Ban Thường trực theo phương châm đổi mới hiệu quả; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo nhằm tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong thực hiện những nhiệm vụ mới phát sinh.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng chương trình phối hợp công tác với HĐND, UBND, các cơ quan nội chính; chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội quận về công tác giám sát, góp ý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thường xuyên kiện toàn, thay thế, bổ sung bảo đảm số lượng, chất lượng và duy trì tốt hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực quận, phường, các ban tư vấn của mặt trận các cấp.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm 2023, đã tham mưu tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận giỏi từ cấp cơ sở đến cấp quận. Theo đó, thí sinh Quách Ngọc Phong, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận số 7, phường Phú Thượng là đại diện của quận Tây Hồ tham gia hội thi chung khảo cấp thành phố và đã đoạt giải xuất sắc.

Tổ chức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao giải cho thí sinh Quách Ngọc Phong, người đoạt giải Nhất Hội thi Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận giỏi quận Tây Hồ năm 2023.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, trong 2 ngày 2 và 3-4-2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra với sự tham dự của 156 đại biểu chính thức. Đây là Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp quận/huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 của thành phố Hà Nội. Trước đó, MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng (Tây Hồ) cũng là 1 trong 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp xã, phường của thành phố. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất