Văn kiện - Tư liệu
Đại Nam Nhất Thống toàn đồ
6:1' 4/11/2011

Đại Nam Nhất Thống toàn đồ là bản đồ nước ta thời Nguyễn, vẽ khoảng năm 1838. Bản đồ có ghi hai tên “Hoàng Sa” và “Vạn Lý Trường Sa” thuộc lãnh thổ Việt Nam.                   

            Nguồn: Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Trang Biên giới Lãnh thổ - Bộ Ngoại giao


Bài cùng chuyên mục
Phủ Biên tạp lục    (15/11/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS