Văn kiện - Tư liệu
Các biểu mẫu thực hiện Hướng dẫn số 04- HD/BTCTW ngày 12-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm
13:24' 15/11/2016
Để giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện Hướng dẫn 04-HD/BTCTW ngày 12-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Tạp chí Xây dựng Đảng xin đăng tải các biểu mẫu và phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn (có file đính kèm).

Biểu mẫu 1
Biểu mẫu 2
Biểu mẫu 3
Biểu mẫu 4
Biểu mẫu 5
Biểu mẫu 6
Biểu mẫu 7
Biểu mẫu 8
Biểu mẫu 9
Biểu mẫu 10
Biểu mẫu 11
Phục lục 1
Phục lục 2
Ban Tổ chức Trung ương
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS