Văn hóa - Xã hội
Hậu Giang vừa quyết liệt trong phòng, chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội
22:47' 1/11/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, tỉnh xác định mục tiêu kép là vừa quyết liệt trong phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hậu Giang đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh sáng ngày 12-7.

Kinh tế tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 06 tháng đầu năm đạt 5,99% (cùng kỳ là 4,03%; kế hoạch năm là 6,5%); trong đó, khu vực II đóng góp tích cực nhất với tốc độ tăng trường là 9,46%. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 14.402 tỷ đồng, tăng trên 12% so cùng kỳ, chiếm trên 45% so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần 9.221 tỷ đồng, giảm 9,7% so cùng kỳ, đạt trên 54% kế hoạch.

Sản lượng vụ lúa đông - xuân đạt trên 601.542 tấn, tăng 0,95% so cùng kỳ, đạt trên 108% kế hoạch; năng suất bình quân đạt trên 7,8 tấn/ha, tăng 0,15 tấn với cùng kỳ; giá lúa tăng 700 - 1.300 đồng/kg so với cùng kỳ. Lúa hè - thu đã xuống giống 76.700ha, đạt trên 102% kế hoạch. Tổng mức bản lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 22.546 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ, đạt 53,05% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ thực hiện được 308,75 triệu USD, tăng găn 5% so với cùng kỳ, đạt gần 39% kế hoạch.

Khóm Cầu Đúc – mọt trong những đặc sản của Hậu Giang.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm

6 tháng đầu năm 2021, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức đối với cán bộ, đảng viên được các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm. Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh với kết quả: tổ chức được 487 cuộc, có 31.948/32.086 cán bộ, đảng viên học tập, đạt 99,58%. Cán bộ, đảng viên đều tham gia học tập với tinh thần, thái độ nghiêm túc, chất lượng, sau học tập có viết thu hoạch đầy đủ và trách nhiệm.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong những năm qua.

Công tác tổ chức, cán bộ được sắp xếp, kiện toàn và phân công nhiệm vụ đối với một số đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đến nay cơ bản đã sắp xếp xong, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và Đề án nhân sự được phê duyệt.

Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương về xây dựng Đảng, nổi bật như: Tổ chức tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ.

6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 56 quyết định quan trọng liên quan đến công tác cán bộ (điều động và chỉ định cán bộ; chỉ định Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đàng bộ Quân sự tỉnh; chuẩn y Phó Bí thư Thành ủy Ngã Bảy; chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy; chỉ định ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; điều động và bổ nhiệm cán bộ;… công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm, tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2021, các đơn vị đã triển khai thực hiện việc thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận chính trị và các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, chính sách cán bộ cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tích cực, ban hành 24 quyết định như: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, chuyển ngạch lương, tính phụ cấp cho cán bộ, công chức,... Tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng đợt 3/2 và 19/5 cho 172 đồng chí (trong đỏ có 3 đồng chí tặng trước hạn), tặng bằng khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện đúng quy định. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện đúng hướng dẫn, chất lượng được nâng lên; công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả, đến nay đã kết nạp 238/540 đảng viên, đạt 44% chỉ tiêu Nghị quyết; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận tiêu chuẩn chính trị 100 đồng chí phục vụ cho công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (từ ngày 2-8 đến 15-8-2021)

Tỉnh cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19: Qua 14 ngày thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Hậu Giang với quyết tâm cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bước đầu Hậu Giang đã đạt được một số kết quả nhất định. Tính từ ngày 8-7-2021 (ngày Hậu Giang ghi nhận ca dương tính COVID-19 đầu tiên), đến nay tỉnh đã ghi nhận 344 ca mắc COVID-19; điều trị khỏi 139 ca; tử vong 2 ca chuyển viện 1 ca. Hiện còn đang điều trị 202 ca.

Sau 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (từ 2-8 đến 15-8-2021), tỉnh đã ghi nhận 125 ca mắc COVID-19; giảm 28 ca so với 14 ngày giãn cách xã hội đợt đầu (từ 19-7 đến 1-8-2021) nhưng số ca mắc cộng đồng tăng cao (từ ngày 19-7 đến 1-8 có 15 ca mắc cộng đồng; từ ngày 2-8 đến 15-8 có 39 ca).

Công tác chỉ đạo, điều hành: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh đã thường xuyên bám sát các diễn biến tình hình dịch; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, toàn diện, phù hợp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của mọi nguồn lực xã hội và nhân dân trong tỉnh; với yêu cầu đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1443/UBND-NCTH ngày 1-8-2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg kéo dài 14 ngày kể từ 00 giờ ngày 2-8-2021; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 10-8-2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về phát động phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch COV1D-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã nâng lên cấp độ cao hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg (gọi là 16+); cụ thể: quy định người dân không được ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau và quy định thời gian đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích hằng ngày (buổi sáng từ 5 giờ đến 9 giờ; buổi chiều từ 15 giờ đến trước 18 giờ); các địa phương thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho đại diện hộ gia đình (giới hạn 15 lần/tháng).

Bệnh nhân khỏi bệnh nhận giấy ra viện tại Trung tâm Cấp cứu hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh (Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang) (Ảnh: báo Hậu Giang).

Công tác giám sát, điều tra, truy vết: Từ ngày 2-8 đến 14-8 đã ghi nhận 691 F1, 1.409 F2, 2.639 F3 và 805 người về từ ngoài tỉnh; tổng số cách ly tập trung hiện còn 1.169 người; tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn 1.876 người; số người được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe hiện còn 3.661 người.

Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã thực hiện: 31.276 mẫu. Trong đó: Test kháng nguyên 12.131 mẫu; RT-PCR 19.145 mẫu, ghi nhận 344 mẫu dương tính; riêng từ ngày 2-8 đến 15-8-2021 đã ghi nhận 125 mẫu dương tính.

Năng lực cách ly: Số cơ sở cách ly tập trung đã triển khai trên toàn tỉnh là 40 cơ sở; khả năng tiếp nhận cách ly y tế tặp trung 5.221 người, hiện đã bố trí 1.169 người, còn lại 4.052. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng việc đầu tư triển khai mở rộng 38 cơ sở cách ly, dự kiến khả năng tiếp nhận cách ly lên đến 4.900 người (nhưng vẫn sẵn sàng khi có yêu cầu kích hoạt). Như vậy, tổng năng lực cách ly tập trung theo kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 78 cơ sở, khả năng tiếp nhận cách ly y tế tập trung cho 10.121 người.

Năng lực xét nghiệm: Tỉnh đã triển khai mua 6 máy xét nghiệm RT-PCR và 1 máy của Bệnh viện tư nhân; tổng công suất thực hiện khoảng 3.000 mẫu đơn/ngày; 30.000 mẫu gộp/ngày.

Năng lực điều trị: Tỉnh đã khởi động 3 bệnh viện điều trị COVID-19 với cơ số 812 giường, gồm: Trung tâm cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 - Bệnh viện Phổi tỉnh với quy mô 60 giường, điều trị bệnh nhân nặng; Bệnh viện dã chiến Vị Thủy quy mô 240 giường, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng; Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phụng Hiệp cơ sở 2 tại Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An) với quy mô 512 giường, tiếp nhận cách ly, chăm sóc và điều trị các trường hợp mắc COVID-19 không có triệu chứng và không có bệnh nền. Riêng Bệnh viện dã chiến Châu Thành A với quy mô 250 giường, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng, đã được tỉnh phê duyệt Phương án chuyển trạng thái nhưng tạm thời chưa tiếp nhận bệnh.

Công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19: Tỉnh đã triển khai 18 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh, các hoạt động tiêm chủng đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch, đảm bảo an toàn cho các đối tượng được tiêm chủng. Tổng số liều vắc-xin phòng COVID-19 Bộ Y tế đã phân bổ cho Hậu Giang là 101.870 liều. Đến cuối ngày 14-8-2021, đã tiêm được 91.460 liều, đạt tỷ lệ 89,78% so với tổng số liều vắc-xin được Bộ Y tế phân bổ. Tổng số đối tượng đã được tiêm văc-xin 85.310 người (trong đó có 6.150 người đã tiêm 2 mũi; 79.160 người được tiêm 1 mũi), đạt tỷ lệ 44,52% trên tổng số đối tượng tiêm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP (191.640 người); đạt tỷ lệ 17,06% trên tổng dân số từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng (536.163 người).

Xây dựng khu vực “Vùng xanh”: Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 1470/UBND-NCTH ngày 4-8-2021về việc thống nhất thời gian cách ly tập trung và đánh giá dự báo nguy cơ các xã, phường, thị trấn, xây dựng thí điểm bảo vệ "vùng xanh"; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 10-8-2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thiết lập “Vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19. Đã có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá sơ kết nhân rộng trên địa bàn quản lý; đánh giá theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ thì tỉnh hiện có 6/8 huyện, thị xã, thành phố vùng xanh và 2 huyện vùng vàng.

Bệnh nhân khỏi bệnh nhận giấy ra viện tại Trung tâm Cấp cứu hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh (Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang) (Ảnh: báo Hậu Giang).

Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ): Tỉnh đã giải quyết hồ sơ hỗ trợ cho 604 doanh nghiệp và 65.012 người, với số tiền 47,65 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động được 17.637.913.258 đồng; đã chi cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chi hỗ trợ các đối tượng là 7.959.000.000 đồng.. MTTQ  Việt Nam các cấp vận động, hỗ trợ trên 200 tấn gạo, hàng trăm tấn hàng hoá, nông sản, tổng trị giá hơn 13,167 tỷ đồng; vận động hỗ trợ chia sẻ khó khăn với TP. Hồ Chí Minh trên 109 tấn gạo, hàng hoá, nông sản trị giá 1,947 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức, hội, đoàn thể tỉnh cũng đã vận động và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân và lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

H.Hào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS